bakalářská práce

Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí

Text práce 1.58 MB Příloha 8.89 MB

Autor práce: Bc. Libor Ferenčák

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Jančík

Abstrakt:

Cílem práce je návrh konstrukce a realizace mobilního robota, který bude schopen monitorovat teplotu okolí a hlídat tak, jestli nehrozí nebezpečí způsobené touto vysokou teplotou. Práce se nadále zabývá teoretickým popisem prvků, které by bylo možné použít. Celý systém je založen na mikrokontroleru ATmega 128, který je zde popsán, včetně jeho nosné desky. Dále jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které jsou v robotu použity, a jsou k nim připojeny programy ovládající jednotlivé komponenty. Je zde i navržen a popsán algoritmus, kterým by bylo možné robota řídit a monitorovat teplotu.

Klíčová slova:

Senzorika, gyroskop, pyrosenzor, mobilní robot, Bluetooth, ATmega128

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce popisuje koncept autonomního pásového robota s možností detekce zvýšené teploty v okolí. V první části se student zabývá rozborem problematiky mobilních zařízení s popisem funkce. V další fázi se student zabývá vlastní konstrukcí zařízení. Nedílnou součástí práce je výsledný robot s dodanými zdrojovými kódy pro ovládání jednotlivých snímačů a akčních členů. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Jančík

Student měl za úkol zpracovat velice komplexní problematiku vývoje robotu. Splnil všechny body zadání s výhradou u posledního bodu, kde měl navrhnout algoritmus pro navigaci robotu v prostředí. Kapitola o návrhu algoritmu se v práci sice nachází, ale mělo se jí věnovat o něco více úsilí. Dále práci s citacemi a formátováním práce mohlo být věnováno více času.Z práce je patrné, že se student v některých kapitolách ztrácí a ne zcela rozumí problému a jeho řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D