bakalářská práce

Datalogger s paralelním záznamem dat

Text práce 3.27 MB Příloha 175 kB

Autor práce: Ing. Marek Havlena

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulu dataloggeru, který ukládá data na dvě různá paměťová úložiště, přičemž jedno úložiště je řešeno pomocí SD karty a druhé jako vnitřní paměť mikrokontroléru EEPROM. Také se zabývá synchronizací dat mezi těmito paměťovými úložišti. Komunikace mezi kartami probíhá přes sběrnici SPI a komunikaci s modulem zajišťuje sériové rozhraní řešené USB převodníkem (UART).

Klíčová slova:

Datalogger, mikrokontrolér, ATmega, SD karta, zápis, čtení , paměť, EEPROM.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá možností záznamu dat na různá paměťová média a možností synchronizace dat mezi nimi. Ovládání zajišťuje jednoduchý mikrokontrolér. Po teoretickém rozboru je navržen a vyroben rozšiřující modul pro práci s SD kartamy. Práce dále obsahuje popis jednotlivých problémů a části kódu pro jejich řešení. Potenciál práce je zřejmý z možností rozšiřování úloh a zařazení takového modulu do výuky Mikroprocesorová technika. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Minář, Ph.D.

Bakalářská práce na téma Datalogger s paralelním zápisem dat bezezbytku splnila všechny požadované cíle. Autor prokázal schopnost samostatné práce a schopnost vybrat a naučit se potřebné technologie k vyřešení zadaného problému. Chtěl bych vyzdvihnout praktickou část práce, která zahrnuje jak návrh hardwaru pro zápis na paměťové uložiště tak programovací část na mikrokontroléru.  Celkově velice zdařilou bakalářskou práci spojující teoretickou i praktickou stránku problému, proto navrhuji tuto práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A