bakalářská práce

Software pro zpracování dat z akcelerometru

Text práce 1.23 MB

Autor práce: Bc. David Zahradník

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro statistické zpracování dat z akcelerometru. V první části jsou stanoveny cíle. V dalších částech následuje návrh a tvorba vlastního softwaru pro real-time, ale i post-processingové zpracování statistických dat. Výsledný program je testován pomocí uložených dat z akcelerometru. V závěru je zhodnocena funkčnost tohoto vytvořeného programu. Tento program je vytvořen pomocí programovacího jazyka C#.

Klíčová slova:

Akcelerometr, zpracování dat

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Student pracoval samostatně. U své práce projevoval vlastní iniciativu a prokázal dobrou úroveň znalostí a dovedností spojených s řešenou problematikou. Ne vždy ale dokázal tyto skutečnosti dobře popsat ve své bakalářské práci.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací softwaru pro zpracování dat z akcelerometru.

Vytčené cíle práce považuji, až na poslední, za splněné. Poslední cíl, formulace doporučení a závěru, jsou v práci zpracovány nejasně.

Kladně hodnotím, že součástí práce byla realizace DLL knihoven, sloužící ke zpracování dat měřených akcelerometrem.

Práce je logicky řazena a po formální stránce je vyhovující. Výtku zaslouží nejasné formulace. Některé kapitoly práce jsou popsány příliš stručně. Tyto skutečnosti snižují kvalitu práce.

Práci doporučuji práci k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C