bakalářská práce

Software pro zpracování dat z akcelerometru

Hlavní dokument 1.23 MB

FSIbakalářská práceStudent: Bc. David ZahradníkAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro statistické zpracování dat z akcelerometru. V první části jsou stanoveny cíle. V dalších částech následuje návrh a tvorba vlastního softwaru pro real-time, ale i post-processingové zpracování statistických dat. Výsledný program je testován pomocí uložených dat z akcelerometru. V závěru je zhodnocena funkčnost tohoto vytvořeného programu. Tento program je vytvořen pomocí programovacího jazyka C#.

Jazyk

čeština

Stav

ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Hodnocení vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Student pracoval samostatně. U své práce projevoval vlastní iniciativu a prokázal dobrou úroveň znalostí a dovedností spojených s řešenou problematikou. Ne vždy ale dokázal tyto skutečnosti dobře popsat ve své bakalářské práci.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací softwaru pro zpracování dat z akcelerometru.

Vytčené cíle práce považuji, až na poslední, za splněné. Poslední cíl, formulace doporučení a závěru, jsou v práci zpracovány nejasně.

Kladně hodnotím, že součástí práce byla realizace DLL knihoven, sloužící ke zpracování dat měřených akcelerometrem.

Práce je logicky řazena a po formální stránce je vyhovující. Výtku zaslouží nejasné formulace. Některé kapitoly práce jsou popsány příliš stručně. Tyto skutečnosti snižují kvalitu práce.

Práci doporučuji práci k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Cíle, kterých má být dosaženo

1) Prostudujte problematiku počítačového zpracování měřených dat.
2) Navrhněte a realizujte software pro zpracování dat z akcelerometru.
3) Otestujte funkčnost vytvořeného softwaru na daném akcelerometru.
4) Formulujte doporučení a závěry.

Literatura

[1] Hanák, J, "C# 3.0 - Programování na platformě .NET 3.5", Zoner Press, 2009, ISBN: 978-80-7413-046-5
[2] Webové stránky firmy Freescale. [http://www.freescale.com/]

Klíčová slova

Akcelerometr, zpracování dat

Charakteristika problematiky úkolu

Cílem práce bude vytvoření softwaru pro zpracování dat z akcelerometru v jazyce C#. Práce je rozdělena do dvou etap.  První etapou práce  bude návrh a tvorba softwaru pro zpracování dat z akcelerometru. Druhou a poslední etapou bude testování funkčnosti softwaru na daném akcelerometru.