diplomová práce

Demonstrační úlohy s KNX/EIB

Text práce 4.19 MB Příloha 12.21 MB

Autor práce: Ing. Martin Křivka

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová   práce vznikla  jako  podpora  do výuky  předmětu   automatizace  budov na
Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Výsokého učení technického.
Cílem práce bylo podrobně se seznámit s prvky inteligentní elektroinstalace  ABB  i-bus®
KNX/EIB  a vytvořit laboratorní úlohy vhodné do výuky. Následně pomocí komunikačího modulu
DataLab IF/EIB propojit sběrnici KNX/EIB se systémem Control Web a v tomto prostředí vytvořit
vizualizaci   stavu   těchto   přístrojů.   Dále   pomocí   komunikačního   modulu   CM   EIB/KNX   propojit
sběrnici KNX/EIB s programovatelným automatem LOGO! a vytvořit další laboratorní úlohu.

Klíčová slova:

KNX/EIB,   ABB,   ETS,   i-bus,   inteligentní   elektroinstalace,   výukový   panel,   ControlWeb,
DataLab IF/EIB, LOGO!, LOGO! Soft Comfort, CM EIB/KNX.

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo vytvořit demonstrační úlohy na panelu s prvky KNX/EIB včetně ukázky vizualizace v systému Control Web 6. Dalším cílem bylo panel s prvky propojit s mikrosystémem LOGO! od společnosti Siemens.

Jedna se o středně obtížnou úlohu s částí praktické realizace na panelu KNX/EIB. Student se seznámil s technologií a prvky KNX/EIB a sestavil sadu demonstračních úloh vhodných do výuky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

V práci se student seznámil nejen se sběrnicí KNX/EIB, ale i s použitými prvky v dostupném modelu. Poté student navrhl 7 demonstračních úloh, kde podrobně vysvětlil práci s výukovým panelem a SW ETS. Na závěr student úspěšně demonstroval možnost propojení sběrnice KNX/EIB s SW ControlWeb a také propojení s jednoduchým automatem LOGO!. Práce se však nevyvarovala nepřesností typu „USB spotřeba  30m“ na straně 53, nebo překlepů „sekce pro konfijuraci USB“ na str. 56. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B