diplomová práce

Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj

Text práce 7.53 MB Příloha 10.58 MB

Autor práce: Ing. Daniel Mertlík

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k přehazování míčku na opačnou stranu ramene. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací, kdy tato řeší již zmiňovaný návrh stroje a zadávání úkolů druhé kooperující úrovni řízení prostřednictvím vizualizace.

Klíčová slova:

dotykový displej, komunikace, PLC, programovatelný automat, vizualizace

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo v rámci soutěže Xplore 2012 vypsané firmnou Phoenix Contact realizovat inteligentní žonglovací stroj.

Úkol byl rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce řeší návrh a realizaci konstrukce stroje, zadávání úkolů druhé kooperující úrovni řízení a vizualizaci. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací programu do řídicího systému PLC. V rámci soutěže se projekt dostal do finále, které se konalo v Německu.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Zadání diplomové práce je značně náročné obsahem, ale i  tím, že vyžadovalo součinnost s dalším spoluřešitelem žonglovacého stroje.
Diplomant úspěšně vyřešil algoritmizaci řízení celého stroje a podrobně pak druhou úroveň řízení. Těžiště prací spočívá v realizaci uživatelského programového vybavení pro operátorský panel TP12T a automat ICL 150 ETH ve dvou odlišných vývojových prostředích. Softwerové řešení je řádně a podrobně posané. Správnost řešení je potvrzena správnou činností stroje v mnoha zkouškách, včetně předvádění ve finále mezinárodní soutěže.
Jediné co se dá diplomantovi vytknout je stylistická úprava textové části diplomové práce - nepřesné formulace vět (např. str.18), nejednotné názvosloví pro odhoz míčku (též vrhání, vypouštění, vystřelení), atd.
I přesto navrhuji tuto i související práci diplomovou práci p. Janečka ocenit vyznamenáním za příkladné řešení stroje a taktéž za propagaci školy v zahraničí (žonglovací stroj se dostal do finále celosvětové soutěže).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A