bakalářská práce

Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID

Text práce 2.12 MB Příloha 2.65 MB

Autor práce: Ing. Pavel Mikšíček

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Jančík

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možností využití RFID technologie v inteligentních budovách. V první části popisuje hlavní části technologie, princip funkce a uvádí příklady využití v různých oblastech. Druhá část se zabývá návrhem RFID technologie na pracovní frekvenci 125 kHz pro výrobu prototypu funkčního zařízení, návrhem vhodného hardwaru pro realizaci a otázkou bezpečnosti. Podrobně popisuje funkce, kterými zařízení disponuje. V poslední části, práce popisuje postup při realizaci od kresby schémat přes návrh a výrobu plošných spojů až po testování vyrobeného zařízení. Získané poznatky při tvorbě této bakalářské práce jsou shrnuty v závěru.

Klíčová slova:

RFID, přístupový systém, identifikace, transpondér, mikrokontrolér, AVR, Atmel, ATMega.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace přístupového systému pro otevírání dveří v inteligentních budovách na bázi RFID čtečky.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části. Přístupový systém byl realizován za pomoci mikrokontroléru ATmega32 a čtečky RFID ID12 od společnosti ID Innovations. V práci je také vyřešena správa stávajících a zadávání nových ID do přístupového systému.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Jančík

Jde o značně náročnou úlohu, která svým obsahem odpovídá spíše diplomové práci. Student splnil všechny body zadání bez výhrad. Jedná se o velice zajímavou problematiku, kde musel student využít všech znalostí, které za doby studia nabyl.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A