bakalářská práce

Návrh a realizace modelu mísicí jednotky

Text práce 1.45 MB Příloha 7.63 MB

Autor práce: Ing. Jan Bielik

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací modelu mísicí jednotky dle předlohy modelu řady EDU-mod. Jejím cílem je seznámení se s modelem. Dále následuje návrh řídícího obvodu mísicí jednotky, jeho následná výroba, naprogramování řídícího mikrokontroléru ATmega a nakonec je tento model vyzkoušen pomocí PLC Simatic S7-224XP.

Klíčová slova:

PLC, EDU-mod, Siemens Simatic S7-200, ATmega16

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat model mísicí jednotky dle předlohy modelů EDU-mod, které se nacházejí v laboratoři programovatelných automatů A1/731a.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické části modelu. Model byl realizován za pomoci mikrokontroléru ATmega16. Funkčnost navrženého a realizovaného modelu byla ověřena řízením pomocí PLC Simatic S7-200.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářské práce se věnuje návrhu, realizaci a ověření modelu mísicí jednotky inspirovaného řadou výukových modelů EDU-mod. Práce splňuje nejen dostatečnou odbornou náročnost, ale její předností je i přínos spočívající ve využitelnosti realizovaného zařízení v rámci výuky odborných předmětů v laboratoři programovatelných automatů. Zadání práce respektive její náročnost považuji za nadstandardní, neboť pro její splnění musel student prokázat znalosti z oblasti návrhu elektroniky a výroby DPS, programování mikroprocesorové techniky a PLC.

Jelikož byly v rámci bakalářských prací zhotovovány ještě další dva obdobné modely, předpokládala realizace přípravku spolupráci s ostatními řešiteli, aby měla všechna zařízení společnou platformu. Student tak vedle majoritní části vlastního přínosu prokázal i schopnost spolupráce v týmu na vývoji elektroniky. Vzhledem k mnoha podobným rysům prací jsem měl vedle objektivního posuzování možnost porovnat i jednotlivé práce mezi sebou.

Práci pana Bielika považuji za velmi dobře zvládnutou. Vytknul bych pouze absenci podrobnějšího popisu nastavení stabilizátoru napětí na elektronické desce. Práce je přehledná a logicky členěná, pouze kapitolu 3.1 popisující návrhový prostředek Eagle bych zahrnul až do následující kapitoly zabývající se realizací DPS.
Práci považuji za velmi kvalitní, hodnotím známkou A, a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A