bakalářská práce

Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě

Text práce 2.24 MB

Autor práce: Bc. Martin Pohl

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Morávek

Abstrakt:

Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako vstup, napsaná je pomocí skriptovacího jazyka PHP. Data získaná z těchto záznamů budou použita k vyhodnocení a posouzení.
Součástí práce je vypracování vlastní grafické šablony s použitím kaskádových stylů CSS a jQuery knihovny.
Upozorňování na termíny jednání v aplikaci a odeslanou e-mailovou zprávou bylo implementováno za účelem omezit možnost opomenutí této události.
Ze získaných dat jsou pomocí grafů vykreslovány hodnoty znázorňující sledované činnosti, stav a průběh událostí.

Klíčová slova:

PHP, MySQL, statistiky, jednání, evidence, upozornění, úkoly, implementace, funkce

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Práce je koncipována podle potřeb konkrétní firmy a jde tedy o práci aplikační. V tom je její hlavní přínos. Implementovaný systém evidence obchodních jednání využívá dnes již standardní koncepci spojení skriptovacího jazyka PHP a relačního databázového systému MySQL, který umožňuje uživatelsky příjemné zpracování a zobrazování dat v prostředí internetu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Petr Morávek

Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu zadané práce. Autor se v praktické části práce výborně vypořádal s implementací informačního systému pro evidenci jednání v obchodní firmě, kterou naprogramoval v jazyce PHP a databázích MySQL. Aplikace umožňuje velmi efektivní informovanost vedení firmy, jak si daný obchodní zástupce vede při vyjednávání s klienty. Jako velice praktické považuji zasílání e-mailů s upozorněním blížící se schůzky. Dále by se z praktického hlediska hodilo možnost přidání naplánovaných schůzek do nějakého kalendáře, jako např. Microsoft Outlook, Google Kalendář nebo Apple iCal, které v dnešní době dokáží události synchronizovat i se smartphone obchodního zástupce firmy. V teoretické části práce autor popsal technologie, které použil k vývoji své aplikace. Velmi chválím za použití moderní JavaScriptové knihovny jQuery. Grafická stránka práce je přijatelná. Práce obsahuje několik stylistických nedostatků. Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B