bakalářská práce

Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě

Hlavní dokument 2.24 MB

FSIbakalářská práceStudent: Bc. Martin PohlAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Morávek

Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako vstup, napsaná je pomocí skriptovacího jazyka PHP. Data získaná z těchto záznamů budou použita k vyhodnocení a posouzení.
Součástí práce je vypracování vlastní grafické šablony s použitím kaskádových stylů CSS a jQuery knihovny.
Upozorňování na termíny jednání v aplikaci a odeslanou e-mailovou zprávou bylo implementováno za účelem omezit možnost opomenutí této události.
Ze získaných dat jsou pomocí grafů vykreslovány hodnoty znázorňující sledované činnosti, stav a průběh událostí.

Jazyk

čeština

Stav

ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Práce je koncipována podle potřeb konkrétní firmy a jde tedy o práci aplikační. V tom je její hlavní přínos. Implementovaný systém evidence obchodních jednání využívá dnes již standardní koncepci spojení skriptovacího jazyka PHP a relačního databázového systému MySQL, který umožňuje uživatelsky příjemné zpracování a zobrazování dat v prostředí internetu.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Petr Morávek

Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu zadané práce. Autor se v praktické části práce výborně vypořádal s implementací informačního systému pro evidenci jednání v obchodní firmě, kterou naprogramoval v jazyce PHP a databázích MySQL. Aplikace umožňuje velmi efektivní informovanost vedení firmy, jak si daný obchodní zástupce vede při vyjednávání s klienty. Jako velice praktické považuji zasílání e-mailů s upozorněním blížící se schůzky. Dále by se z praktického hlediska hodilo možnost přidání naplánovaných schůzek do nějakého kalendáře, jako např. Microsoft Outlook, Google Kalendář nebo Apple iCal, které v dnešní době dokáží události synchronizovat i se smartphone obchodního zástupce firmy. V teoretické části práce autor popsal technologie, které použil k vývoji své aplikace. Velmi chválím za použití moderní JavaScriptové knihovny jQuery. Grafická stránka práce je přijatelná. Práce obsahuje několik stylistických nedostatků. Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Cíle, kterých má být dosaženo

Cílem je implementovat systém evidence jednání konkrétní obchodní firmy v prostředí PHP a MySQL, který umožní jejich efektivní správu a vedení firmy zpřístupní informace k výsledkům z těchto jednání a ke všem příslušejícím dokumentům, které k projektům byly vytvořeny.

Literatura

[1]Connolly, T. and Begg, C.: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Addison Wesley, 2001.
[2] Elmasri, R. and Navathe, S.B.: Fundamentals of Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (4th edition).
[3] Smidek, V., Berit, V., Mrázek, L.: PHP v příkladech. Kopp, České Budějovice, 2003.
[4] Welling, L., Thompsonová, L.: PHP a MySQL, rozvoj webových aplikací. SoftPress, Praha, 2004.

Klíčová slova

PHP, MySQL, statistiky, jednání, evidence, upozornění, úkoly, implementace, funkce

Charakteristika problematiky úkolu

V praxi obchodní firmy vedle propagace zboží, evidence objednávek, faktur, stavu zásob apod. je velmi důležité evidovat i obchodní jednání, tj. registrovat vazbu obchodního zástupce a firmy, závěry a úkoly, které z jednání vyplývají a rovněž zajistit uchovávání všech souborů, které jsou přílohami řešených projektů.