bakalářská práce

Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U

Text práce 4.01 MB

Autor práce: Ing. David Marek

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce byla vytvořena jako podpora výuky na fakultě Strojního inženýrství Vysokého učení technického na Ústavu automatizace a informatiky pro předmět Programovatelné automaty. Cílem této práce bylo seznámit se s modely soustav EDU-mod, programovatelným automatem Mitsubishi FX3U-32M a vývojovým prostředím GX IEC Developer 7.01. Poté vytvořit vzorová zadání s vypracováním řízení úloh a následně ověřit jejich funkčnost pomocí PLC.

Klíčová slova:

EDU-mod, Mistubishi FX3U-32M, GX IEC Developer 7.01, PLC, EasyBuilder, MT6050i

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace řízení modelů křižovatky a automatické pračky programovatelným automatem Mitsubishi FX3U. Dalším cílem bylo vytvoření vzorových zadání a jejich vypracování.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí realizace programové části. Student úspěšně zvládl implementaci programového kódu v prostředí GX IEC Developeru a funkčnost navržených úloh ověřil na programovatelném automatu Mitsubishi FX3U-32M.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Zadání závěrečné bakalářské práce není obtížné, ale zadání bylo značně překročeno zpracováním více variant řešení pro každý ze dvou zadaných modelů řízených technologií.
Bakalář navrhl a odzkoušel hodnotné uživatelské programové vybavení pro řízení modelů soustav pomocí programovatelného automatu FX3U, včetně programů ovládání pračky pomocí operátorského panelu.
Pro úplnost mohla být zpracována bloková shémata propojení dotyčných zařízení (model technologie-PLC-oper. panel-PC). Taktéž z didaktických důvodů mohly být uvedeny příklady komentovaných výpisů klíčových částí programů, které byly zpracovány v 4 různých programových jazycích.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B