diplomová práce

Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot

Hlavní dokument 2.04 MB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Lukáš KrajíčekAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řídicích členů pro čtyřnohý kráčivý robot. Výhodou těchto elementárních členů je jejich vyjádření ve formě nezávislé na kinematice a geometrii robotu, což umožňuje jejich použití i pro jiné typy robotů a různé úlohy. V práci je navržen řídicí člen kontaktu, který minimalizuje zbytkové síly a momenty v těžišti robotu a tím je splněno kritérium trojúhelníkové statické stability. Dále se práce zabývá řídicím členem držení těla, který maximalizuje míru postoje těla s cílem optimalizace polohy těla robotu. Nohy robotu jsou po této optimalizaci vzdáleny od svých mezních poloh a tedy mají větší pracovní prostor pro další pohyb robotu. Implementace vybraného řešení pro každý řídicí člen je provedena na matematickém modelu robotu vytvořeného v programu
MATLAB. Řídicí členy jsou sestaveny do tzv. báze řízení, s níž lze řešit obecné úlohy řízení robotu simultánní kombinací obsažených řídicích členů. Pro simultánní spouštění dvou řídicích členů byl vytvořen algoritmus, jehož činnost byla dále vysvětlena na vývojových diagramech.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

A

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Hodnocení vedoucího
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Práce je dle mého názoru na velmi dobré úrovni. Student prokázal schpnost nastudovat relativně obsáhlou a netriviální problematiku paralelních aktivací řídicích členů chůze kráčivého robotu. Rovněž dokázal navrhnout vlastní řešení vybraných řídicích členů s využitím citované literatury a simulačně tato řešení ověřit. Hůře hodnotím schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Veškeré stanovené cíle považuji za splněné. Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat zpětnovazebné řídicí členy pro potřeby chůze čtyřnohého kráčivého robotu. Na základě provedené rešerše byly vybrány nejvhodnější přístupy řešení pro jednotlivé řídicí členy, které byly dále implementované v prostředí MATLAB.
Práce se zabývá především implementací řídicích členů kontaktu a držení těla. Vlastní návrh a implementace těchto řídicích členů je popsána v kapitolách 3.2. resp. 3.3. Kombinací těchto dvou členů vznikne tzv. složený řídicí člen který je popsán v kapitole 3.4.
Vlastní práce je zpracována přehledně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu, proto práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Cíle, kterých má být dosaženo

1, Proveďtě rešeršní studii současného stavu problematiky řídicího členu kontaktu a držení těla.
2, Navrhněte a implementujte základní řídicí člen kontaktu pro konkrétní čtyřnohý robot. Funkčnost ověřte na předloženém simulačním modelu.
3, Navrhněte a implementujte základní řídicí člen držení těla pro konkrétní čtyřnohý robot. Funkčnost ověřte na předloženém simulačním modelu.
4, Navrhněte a algoritmizujte činnost složeného řídicího členu tvořeného těmito dvěma základními členy.

Literatura

-MacDonald W.S.: Legged Locomotion over Irregular Terrain using the Control Basis Approach, Master Project, University Of Massachusetts, Amherst, ,1996
-C. I. Connolly and R. A. Grupen. The applications of harmonic functions to robotics. J. Robotic Systems, 10(7):931–946, October 1993

Klíčová slova

chůze, kráčivý robot

Charakteristika problematiky úkolu

Práce je zaměřena na návrh a implementaci elementárních zpětnovazebných řidících členů pro potřeby chůze čtyřnohého kráčivého robotu. Jedná se o řídicí člen kontaktu, který je používán pro polohování došlapu nohy na základě lokální geometrie prostředí tak, aby minimalizoval zbytkové síly a momenty působící na těžiště platformy a tím stabilizoval robot. Dále se jedná o řídicí člen držení těla, který maximalizuje heuristickou míru držení těla robotu na základě měření manipulovatelnosti. Je používán pro optimalizaci polohy těla robotu.