bakalářská práce

Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory

Text práce 2.67 MB

Autor práce: Bc. Alena Kalachová

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem senzoriky a řízení teplotní komory s pracovním rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky s požadovanou přesností ±2°C. Jako akční člen pro ohřev i chlazení komory byl zvolen Peltierův článek. Dle požadavků byly navrženy vhodné snímače teploty a snímače vlhkosti.

Klíčová slova:

Teplotní komora, Peltierův článek, snímač teploty, snímač vlhkosti,

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Práce se zabývá tématem návrhu senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory.
Předložená práce je členěna do osmi kapitol, které mají rešeršní charakter bez většího vlastního přínosu. Podle prvního bodu z cílů zadání mělo být provedeno seznámení se s problematikou teplotních komor. Zpracování této problematiky považuji za nedostatečné. Důsledkem toho studentka nezískala potřebné teoretické východisko pro řešení zbytku práce. Místo toho se dozvídáme, že historie teploměru začíná vynálezem Galilea Galilei v roce 1952. V kapitole č. 3 je probrána problematika Peltierových článků s výběrem konkrétního článku. Vybraný článek ovšem nesplňuje svými parametry kritéria, která si studentka sama stanovila na začátku práce. V této kapitole se rovněž nachází řada vzorců, které jsou přebrány z jiných zdrojů bez uvedení příslušné citace. Následující kapitola se zabývá snímači pro měření teploty a vlhkosti. Výběr některých snímačů je proveden dle subjektivních a nepodložených hledisek. Rovněž nebyl proveden rozbor umístění snímačů v komoře. Obdobným postup se opakuje i při výběru chladiče v kapitole č. 5, kde je chladič vybrán podle poměru cena/výkon a uživatelské zkušenosti. Tyto charakteristiky nejsou nikde v práci obsaženy. V kapitole č. 7 studentka předkládá popis vybrané řídicí jednotky NI sbRIO-9605. Slohové zpracování této kapitoly je na velmi nízké úrovni. Toto si vysvětluji pravděpodobným použitím strojového překladu ze stránek výrobce. V této kapitole postrádám návrh řízení teploty v komoře. Další rozpor shledávám ve volbě analogových teploměrů a čistě digitální jednotky bez uvedení způsobu vlastního propojení.
Teoretická a popisová část práce je zpracována podprůměrně s častými stylistickými chybami.
Grafická úroveň práce je podprůměrná, střídá se mnoho fontů písma a formátování včetně nízké kvality obrázků. Část popisující vlastní autorčinu práci považuji za podprůměrnou, v podstatě se jedná o prostý výběr trojice snímačů, jednoho Peltierova článku a řídicí jednotky bez návrhu jejich společného zapojení, čímž autorka nesplnila stanovené body zadání bakalářské práce. Předvedené zpracování daného problému dle mého názoru neodpovídá standardu rešeršní bakalářské práce a není adekvátní pro získání bakalářského titulu, proto tuto práci nedoporučuji k obhajobě. Z těchto důvodů nepokládám za nutné připojit doplňující otázky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: F