diplomová práce

Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory

Text práce 1.84 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Kahánek

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu trojcestného ventilu. V uživatelském rozhraní umožní obsluze nastavit všechny potřebné parametry potřebné k provozu. Jednotka se snaží při provozu minimalizovat energii dodanou do čerpadla.

Klíčová slova:

Řídící jednotka, solární kolektor, trojcestný ventil, UV lampa, AVR, ATmega 644p, DS18B20.

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Student pracoval velmi aktivně a samostatně. Na konzultace byl vždy řádně připraven.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Je poměrně složité se vyjádřit ke splnění jednotlivých cílů zadání vzhledem k jejich definici. Na práci je jednoznačně pozitivní podstata navrhování a řešení praktické inženýrské úlohy. Obsah kapitol 2 a 3 ukazuje, že student pronikl do dané problematiky a je schopný ji úspěšně řešit. Z mého pohledu je však téma této práce řešeno na bakalářské úrovni a to i prezentovaným rozsahem. Toto konstatování uvádím s ohledem na kapitolu 5 (Software a testování). V DP měla být tato kapitola jednou z dominujících, rovněž měl být přiložen alespoň výpis programu a binární verze pro možné ověření funkcionality. Z předložené práce a popisu lze nabýt dojmu, že vše snad pracuje, jistota vzhledem k obsahu práce a přílohám zde ale není. Z tohoto důvodu musí být před komisí ona funkcionalita plně doložena, pak bych se přiklonil k hodnocení D, v opačném případě hodnocení F. Vycházím tedy z principu neuškodit, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D / uspokojivě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D