diplomová práce

Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory

Hlavní dokument 1.84 MB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Tomáš KahánekAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu trojcestného ventilu. V uživatelském rozhraní umožní obsluze nastavit všechny potřebné parametry potřebné k provozu. Jednotka se snaží při provozu minimalizovat energii dodanou do čerpadla.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Hodnocení vedoucího
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Student pracoval velmi aktivně a samostatně. Na konzultace byl vždy řádně připraven.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Je poměrně složité se vyjádřit ke splnění jednotlivých cílů zadání vzhledem k jejich definici. Na práci je jednoznačně pozitivní podstata navrhování a řešení praktické inženýrské úlohy. Obsah kapitol 2 a 3 ukazuje, že student pronikl do dané problematiky a je schopný ji úspěšně řešit. Z mého pohledu je však téma této práce řešeno na bakalářské úrovni a to i prezentovaným rozsahem. Toto konstatování uvádím s ohledem na kapitolu 5 (Software a testování). V DP měla být tato kapitola jednou z dominujících, rovněž měl být přiložen alespoň výpis programu a binární verze pro možné ověření funkcionality. Z předložené práce a popisu lze nabýt dojmu, že vše snad pracuje, jistota vzhledem k obsahu práce a přílohám zde ale není. Z tohoto důvodu musí být před komisí ona funkcionalita plně doložena, pak bych se přiklonil k hodnocení D, v opačném případě hodnocení F. Vycházím tedy z principu neuškodit, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D / uspokojivě.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Cíle, kterých má být dosaženo

Navrhnout vhodný mikroprocesor s nejnutnější elektronikou (čidla teploty, spínač čerpadla). dále sestavit program pro řízení tak aby se minimalizovala dodaná energie do čerpadla.

Literatura

J.Balátě:Automatické řízení, BEN,2004
dokumentace s solárním panelům a filtračnímu zařízení

Klíčová slova

Řídící jednotka, solární kolektor, trojcestný ventil, UV lampa, AVR, ATmega 644p, DS18B20.

Charakteristika problematiky úkolu

Navrhnout mikroprocesorové řízení teploty venkovního bazénu se slunečním kolektorem. Podle teploty bazénové vody a teploty vody v kolektoru zapínat čerpadlo tak aby se minimalizovala dodaná energie do čerpadla.