diplomová práce

Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí.

Text práce 2.04 MB Příloha 2.12 MB

Autor práce: Ing. Pavel Jindra

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ovládaných rozvaděčů s clonami ve výstupních kanálech. Ověření činnosti regulované soustavy je provedeno pomocí simulace v prostředí Matlab/Simulink a prvků Matlab/Simulink, Matlab/Hydrosim. Požadavkem na vytvořený model je ověřit chování soustavy, aby po úpravách mohl být použitelný pro další rozvoj problematiky.

Klíčová slova:

Regulovaná soustava, řídící obvod, hydraulický obvod, silová část regulace, rozvaděč, Matlab, Simatic S7-200, MicroWIN STEP7, servoválec, servomechanismus

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Zadání diplomové práce je středně náročné. Vyžadovalo zvládnutí problematiky nespojitě pracujících hydraulických prvků, návrhy regulačních obvodů s těmito prvky a simulační ověřování regulace polohy v prostředí Matlab-Simulink.
Hlavním nedostatkem odevzdané práce je nesplnění bodu 5 zadání, protože obsah a rozsah vykonaných zkoušek neposkytují podklady k srovnávacímu hodnocení nelineárních regulací. Taktéž bod 2 zadání je splněn jen omezeně, protože program řízení programovatelným automatem nebyl navržen a ověřen v plném rozsahu. Požadavek propojení modelu soustavy s řídicím automatem byl diplomantovi zrušen vedoucím diplomové práce z důvodu obtížné realizace a časové náročnosti.
Diplomant musel překonávat problémy s nestabilitami numerických výpočtů v simulacích, obsahujících nelinearity a zpětné vazby.
Diplomant pracoval na tématu s velkými přestávkami, ke konci termínu se dostal do časové tísně, což vysvětluje nedostatky, které se v práci vyskytují.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: E

Předkládaná práce pojednává o polohové regulaci pístového servomotoru. Hlavním záměrem práce je nahrazení klasického řízení spojitě proměnným průtokem jednodušším řízením pomocí třístavových elektromagnetických rozvaděčů.

Předkládané téma je zpracováno adekvátně v teoretické rovině. Praktická část práce pojednávající o provedení simulačních experimentů by zasloužila větší pozornost především s ohledem na počet a kvalitu zpracování výsledků provedených simulačních experimentů.

Zejména analýza vlastností a kvality nespojitě pracujícího sevomechanismu, což je i jeden z cílů práce, je provedena velmi nedůsledně. I přes to, lze cíle práce považovat za splněné a práci doporučit k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D