bakalářská práce

Návrh a realizace řízení Tribometru

Text práce 1.94 MB

Autor práce: Bc. Lukáš Janík

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z experimentu jsou získány změřené data ze snímačů.

Klíčová slova:

Labview, Tribologie, CompactRio, Piezo-aktuátor, Servomotor, Enkóder

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení tribometru konstruovaného na ústavu konstruování. Úkolem bylo vytvořit komplexní program, který by dokázal řídit několik různých zařízení soustavy a umět měřit dané veličiny, podle požadovaných nastavení a průběhů. V první části se student zabývá možnostmi ovládání řídicí jednotky motoru Unidrive pomocí sériové linky a realizuje ovládání. Dále se student zabývá ovládání piezo-aktuátoru pomocí sériové linky a ovládání realizuje. Ve zbytku práce se student zabývá návrhem realizací a testováním řídicího software pomocí NI LabVIEW.
Logické uspořádání práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytuje málo pravopisných a stylistických chyb.
Zadání práce je na bakalářskou práci poněkud obsáhlé, ale student dokázal stanovené cíle naplnit.
Práci doporučuji k obhajobě
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A