bakalářská práce

Volba kamerového systému pro kontrolu kvality tisku

Text práce 2.06 MB

Autor práce: Bc. Bartolomej Kmec

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Hejč

Abstrakt:

Toto bakalářská téma se zabývá možností kontrolování kvality potisku v tamponovém tisku. Tampónový tisk je řešen tak, že se potisk přenáší z klišé na potiskovaný materiál pomocí silikonového tamponu. Kvalita výsledného potisku je závislá na velkém množství faktorů, které jsou v práci analyzovány. V bakalářské práci je popsán způsob monitorování kvality potisku online za pomocí kamery na reálných vzorcích.

Klíčová slova:

Tamponový tisk, pixel, referenční snímek, rozlišení, kamerový systém.

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Hejč

Práce se zabývá možností kontrolování kvality potisku v tamponovém tisku. Samotný text je členěn do šesti kapitol. Autor v prvních třech kapitolách uvedl rešeršní studii na danou problematiku. Praktická část práce začíná čtvrtou kapitolou, kde autor předkládá základní nastavení pro zvolený kamerový systém. Tato kapitola vychází z literatury [2], kterou autor uvádí jako použitou literaturu. Bohužel kapitola je nedostatečně odcitována. Použité obrázky (26, 27, 29, 30, 31) a informace vyplývající z textu nejsou citovány. Závěrem této kapitoly autor předkládá čtyři provedené testy na kontrolu shody potisku se vzorem, kde autor předkládá vhodně více variant výsledků testů. Pátou kapitolou autor uvádí ve zkratce zapojení kamerových systémů. Závěr práce shrnuje splněné cíle zadání a zdůrazňuje možnost využití a možností aplikace kontroly potisku tamponového tisku za pomoci kamerových systémů. Práci hodnotím průměrně a i přes vyčtené nedostatky ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C