diplomová práce

Optimalisace výrobně-montážní linky

Text práce 764.21 kB Příloha 7.27 MB

Autor práce: Ing. Zbyněk Doležal

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá způsobem stanovování konfigurace výrobně-montážní linky, který by minimalisoval náklady na její sestavení. Linka má umožnovat sestavování více vzájemně podobných variant téhož výrobku. Doba trvání každé operace je konstantní, ale může se vzájemně lišit mezi jednotlivými variantami výrobku. Doba trvání cyklu je vztažena k variantě výrobku.

Klíčová slova:

Výrobně montážní linka, optimalizace, metoda větví a mezí.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Práce se v souladu se zadáním zabývá metodami určování konfigurace vícemodelových výrobně-montážních  linek. V rámci analysy současného stavu autor na základě adekvátního rozboru současné literatury vzájemně srovnává pět metod tohoto druhu, a to jednak z hlediska kvality výsledku vyjádřeného hodnotou různých kriteriálních funkcí, jednak z hlediska spotřeby výpočetního času. Dochází k závěru, že k navrhování linky, která by umožňovala sestavovat více vzájemně podobných variant téhož výrobku, se nejvíce hodí metoda Bukchinova, považujeme-li za hlavní kriterium minimalisaci nákladů na její konfiguraci. Tuto metodu autor zvolil za předmět dalšího zdokonalování. Navrhl v ní jedenáct různých druhů úprav, které prakticky vyzkoušel na souboru příkladů, čímž dosáhl až padesátinásobného zkrácení doby trvání výpočtu, a v některých případech též zlepšení hodnoty kriteriální funkce. Poskytl též podnětné návrhy pro postup dalšího výzkumu, který by vedl k dalšímu zkvalitňování výsledků. Myslím, že budoucím aplikacím by jednoznačně prospělo sestavení programového systému pro paralelní výpočet všemi dvanácti variantami programu (včetně původní varianty Bukchinovy), který by z výsledků paralelních výpočtů automaticky vybíral nejlepší.
Připomínky mám formální povahy:
1) Grafická neupravenost u vidlicových rovnic (např. na str. 21, 29),
2) Překlepy (např. na str. 19, 20, 25),
3) Místy nehospodárné využití prostoru stránek,
4) Nezvyklé číslování stránek (autor zřejmě do číslovaných stránek počítá i obálku z průhledné folie, její líc i rub),
5) Úvod je příliš stručný, i když autor detailním rozpracováním tématu uvnitř práce prokázal, že respektuje hlavní vlivy, které na řešení mohou působit.

V Brně, dne 14.6.2011

Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce je velmi kvalitní. Oceňuji zvládnutí řady popsaných metod a zejména dosažení původních výsledků:
modifikací vybraných metod a jejich implementací.
Poznámky a připomínky ke zpracování DP:
- označení operace násobení hvězdičkou ve vzorcích nenípříliš vhodné
- str. 23: není jasné, co se rozumí "modelem výrobku"
- str. 29: nevhodný typ písma (italica)
- str. 35: nejasný význam pravé strany ve vztahu (32)
- str. 58: nepříliš kvalitní Obr. 15
- str. 65: citace [1] a [2] jsou zbytečné, citace dalších zdrojů nejsou vždy v souladu s normou ČSN ISO 690 (např. chybí ISSN)
Uvedené připomínky nejsou podstatné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A