bakalářská práce

2D triangulace zdrojů tepelného záření

Text práce 1.1 MB

Autor práce: Bc. Radek Zsemle

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU)
schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou
komunikovat pomocí sběrnice I2C s centrální řídící jednotkou (Master), která bude určena jak
k nastavení ISU (Slave) tak k vlastnímu výpočtu polohy tepelného zdroje a komunikaci s obsluhou.
Celý systém ISU bude založen na uP ATmega128. Senzorická část bude schopna snímat v rovině
perimetr 0° až 180°, a rozlišit teoretický teplotní gradient objekt-pozadí 2°C. Daná aplikace může být
využita pro potřebu monitoringu technologických i živých objektů.

Klíčová slova:

I2C, triangulace, komunikace, ATmega128, MLX90614AAA

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Student pracoval samostatně a v kontextu bakalářské práce realizoval kvalitní a netriviální technické dílo. Práci degraduje (hodnocení C) teoretická část kap. 4 a 5, která v některých částech vykazuje nedostatky. Těžiště práce je však třeba hledat v praktické části, kterou považuji za velmi dobře odvedenou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C / dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá detekcí horkého objektu v prostoru a určení jeho souřadnic s využitím mikroprocesorové techniky.  Student zvládl problematiku programování mikrokontrolérů a zejména pak implementaci sběrnice I2C. Experimentálně získané výsledky v kap. 5 dokazují použitelnost systému v praxi. Kvalitu práce pak snižuje velké množství chyb a překlepů např. strana 26 odstavec uprostřed. Dále by bylo vhodné v práci popsat teorii jednotlivých použitých komponent (mikrokontrolér, servomechanismuc, thermopile senzor).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C