bakalářská práce

Compressive sampling a simulace one-pixel camera

Text práce 2.42 MB Příloha 1 MB

Autor práce: Ing. Radek Hrbáček, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Špiřík

Abstrakt:

V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je nejvyšší frekvence signálu. Kvůli úspoře dat však v praxi signál ihned po jeho navzorkování komprimujeme. Compressive sampling se neomezuje pouze na frekvenční oblast, umožňuje signál vnímat v libovolné bázi. Jestliže najdeme takovou bázi, ve které je signál řídký, můžeme provést poměrně malý počet měření, ze kterých jsme schopni signál zrekonstruovat. One-pixel camera je jednou z praktických aplikací, tvoří ji pole zrcátek, které odrážejí světlo do jediného senzoru. Pomocí matematických metod je pak možné původní signál zrekonstruovat. Tato práce se zabývá simulací této kamery.

Klíčová slova:

zpracování signálů a obrazů, Nyquistův teorém, compressive sampling, one-pixel camera, lineární programování, l1-minimalizace

Termín obhajoby

14.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Jaké jsou výhody konvexního programování? Co vyjadřuje operátor * ve vztahu 2.8?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Teleinformatika (B-TLI)

Složení komise

doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda)
Ing. Martin Plšek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Vychodil (člen)
Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)

Radek Hrbáček pracoval po celý rok intenzivně na svém tématu. Byl samostatný, aktivní a zadání práce dokonce překročil. Čerpal především z anglicky psaných odborných článků.
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění zadání A 50 50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20 20
Formální zpracování práce A 20 20
Využití literatury A 10 10

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Špiřík

Tato bakalařská práce je vysoce nadprůměrná. Student se velice dobře orientuje v problematice, která vysoce převyšuje rámec bakalářského studia. Práce je psána přehledně včetně velice dobře zpracovaných ukázek jednotlivých definic. Zadání práce je zcela splněno.
V teoretické části student vytváří českou terminologii pro anglické pojmy, což považuji za velký přínos, jelikož je tato práce první věnující se komprimujícímu vzorkování, která je psaná v českém jazyce. V praktické části pak student naprogramoval simulaci one-pixel kamery včetně skriptu pro zobrazení fázového přechodu.
Práci lze vytknout anglické popisky v grafech. Na straně 23 pak student špatně odkazuje na obrázek 2.8 (odkazuje na obrázek 3.6).
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění požadavků zadání A 20 20
Odborná úroveň práce A 50 50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20 20
Formální zpracování práce A 9 10

Známka navržená oponentem: A