bakalářská práce

Implementace systému vidění pro robota Bioloid

Text práce 3.44 MB

Autor práce: Ing. József Ropog

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače.
   Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit humanoidního robota, vytvořit systém vidění a bezdrátový komunikační systém. V centru je robot, který pomocí bezdrátové komunikace současně odesílá i přijímá údaje. Tento systém nabízí skvělé schopnosti na další rozšíření.

Klíčová slova:

humanoid robot, Bioloid stavebnice, systém vidění, dálkové ovládání, bezdrátová komunikace

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo implementovat systém vidění pro robota ze stavebnice Bioloid. Některé části týkající se zejména práce s obrazem by si zasloužili větší pozornost. Také volba anglického jazyka pro popis práce není nejšťastnější neboť obsahuje množství chyb, nejasností a některé obraty jsou téměř nesrozumitelné. Vlastní systém vidění se implementovat podařilo, takže hlavní cíl práce lze považovat za splněný.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Cílem práce bylo implementovat systém vidění na mobilní robot ze stavebnice bioloid. Systém vidění je založen na bezdrátovém přenosu informací mezi použitou kamerou a řidicím počítačem. Jedná se o jednudušší úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje množství chyb a překlepů. Autor se nevyhnul ani špatnému číslování kapitol např. na str. 39 a 40. Vlastnímu řešením úkolu se autor věnuje pouze na dvou posledních stranách práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D