bakalářská práce

Implementace softwarového rozhraní pro kameru OmniVision

Text práce 4.28 MB

Autor práce: Ing. Petr Tomáš

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu a otestování možností speciálního kamerového modulu (obrazový čip firmy OmniVision) se závěrečným ohodnocením použitelnosti tohoto modulu v mobilní robotice.
V úvodní části práce byla použita výzkumná metoda porovnávání a hodnocení jednotlivých informací nejpoužívanějších kamerových systémů v mobilní robotice, kde hlavní prameny informací tvořily internetové zdroje. V další části práce byla aplikována vlastní výzkumná metoda, která napomohla k získávání dat, k vysvětlení důležitých pojmů a zároveň k novým informacím o vlastním kamerovém modulu. V závěrečné části práce bylo cílem použít doporučených programovacích jazyků za účelem vyřešení zkoumaného problému a vyvodit vlastní závěry pro praxi.
Celá tato bakalářská práce poskytuje návrh implementace hardwarového a softwarového rozhraní pro vybraný kamerový modul. Vyvinutím vlastní testovací aplikace práce reprezentuje základní možnosti snímacího senzoru, a zároveň vytváří podklad pro použití kamerového modulu  v nejrůznějších aplikacích a poskytuje novým uživatelům potřebné informace k rychlému a k efektivnímu používání této či obdobné kamery s čipem OmniVision. Modul je vhodný k použití v mobilní robotice a lze ho doporučit mobilním robotům, kteří disponují malými rozměry a  nízkými energetickými kapacitami. Konkrétně modul umožňuje předzpracování obrazu díky jeho programovatelnosti a širokým možnostem nakonfigurování snímané scény přímo u obrazového čipu.

Klíčová slova:

Mobilní robotika, robotické soutěže, kamerový modul C3088, mikrokontrolér, CMUcam3, implementace, Windows aplikace

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo provést implementaci softwarového rozhraní pro kameru OmniVision. Tento typ kamery je možno používat v širokém spektru robotických aplikací. V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem práce bylo prozkoumat a ověřit možnosti barevné kamery s čipem OmniVision na testovací úloze a zhodnotit její využití v mobilních robotech jejichž řídicí jednotka je založena na bázi mikrořadiců. Jedná se o středně obtížnou úlohu.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B