bakalářská práce

Binokulární vidění

Text práce 1.82 MB

Autor práce: Ing. Joshua Janů

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Petr Fedra

Oponent: Ing. Karel Jehlička, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku binokulárního vidění. V úvodní části popisuje fyziologii stereoskopického vidění. Následně se věnuje tzv. vodítkům hloubky, které pomáhají navodit prostorový vjem ze sledované scény. Dále jsou v této práci popsány metody stereoskopických projekcí a možnosti navození prostorového vjemu z obrazu. Součástí práce je též pořízení stereoskopického záznamu scény a jeho následná projekce s využitím techniky anaglyf. Na základě hodnocení pořízeného záznamu skupinou pozorovatelů je popsán vliv anaglyfu na informace obsažené v obrazu.

Klíčová slova:

binokulární vidění, stereoskopie, vnímání prostoru, horopter, anaglyf, barevný anaglyf

Termín obhajoby

15.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Do diskuze se zapojili Doc. Chmelař a Prof. Jan. Student zodpověděl otázky komise. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A)

Studijní obor

Biomedicínská technika a bioinformatika (A-BTB)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda)
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda)
Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Fedra

Student pracoval velmi samostatně a málo konzultoval hlavně experimentální část práce. V úvodní kapitole prostudoval a popsal fyziologii binokulárního vidění. V dalších kapitolách poté navrhnul a realizoval snímání statické i dynamické scény pomocí dvojice fotoaparátů Lumix DMC-FS10. Následné zpracování dat je řešeno pouze pro ztrátovou metodu anaglyf. Statistické vyhodnocení subjektivního vjemu barevné věrohodnosti je proto velmi závislé na použité dvojici filtrů. Hlavně vinnou neintenzivní komunikace v práci chybí vyhodnocení objektivních parametrů dynamické scény. Přesto doporučuji práci k obhajobě stupněm D/60.
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění zadání C 35 50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5 20
Formální zpracování práce C 15 20
Využití literatury E 5 10

Známka navržená vedoucím: D

  Podkladem je studium fyziologie vidění a záznamových a reprodukčních (prezentačních) metod s využitím rozšířených CCD fotopřístrojů.Práce je zaměřena na předvedení skupině v prostoru rozmístěných pozorovatelů, což je přínosné, ale vyžadovalo by variabilnější předlohy než zvolil a větší testovací soubory.  Fyziologii a jednotlivé metody získání,uložení a případné projekce uvádí stručně podle dostupné literatury. Zajímavé by bylo přiřazení unikátní prezentace (jím získaných snímků), jednomu pozorovateli (sice nepohodlné, ale zřejmě nejúčinnější), pohledem DO stereoskopu.Taková metoda by se mohla rozvinout vzhledem k vývoji technologie a klesající ceny  „malých“ displejů – („superaktivní“ brýle). Teprve srovnání s touto cestou, pokud ji nepředstihne autostereoskopická technologie by bylo relevantní. V práci je sice komentována vlastnost kamerového uspořádání s „fotoaparáty“, ale jejich vlastní  parametry jsou uvedeny jen s ohledem na synchronizaci při předpokladu snímání sekvence. Současný vývoj použitých (kompakt ?) aparátů je obecně reklamně dokumentován jen počtem PX, ne však vzniklou rozlišovací schopností v podstatě stagnující vzhledem k snižující velikostí čipu a tím i PX.
Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění požadavků zadání E 10 20
Odborná úroveň práce E 25 50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10 20
Formální zpracování práce B 8 10

Známka navržená oponentem: E