dizertační práce

Automatické rozměření signálů EKG

Text práce 3.73 MB Teze 973.95 kB

Autor práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., Ing. Josef Halámek, CSc.

Abstrakt:

Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze CSE a teorie vlnkové transformace. V praktické části práce jsou popsány navržené metody detekce komplexů QRS a rozměření signálů EKG. Navržené metody jsou založeny na spojité vlnkové transformaci, vhodných měřítcích, vhodné mateřské vlnce, shlukové analýze a transformaci svodů. Představené algoritmy byly otestovány na standardní databázi CSE. Dosažené výsledky jsou lepší, než přímo srovnatelné výsledky jiných metod a splňují stanovená kritéria databáze CSE. Robustnost algoritmů byla úspěšně otestována na signálech databáze CSE pozměněných kompresí a filtrací. Navržený rozměřovací algoritmus byl úspěšně využit jako nástroj pro stanovení míry diagnostického zkreslení signálů EKG pozměněných kompresí.

Klíčová slova:

vlnková transformace, detekce komplexů QRS, rozměřování signálů EKG, transformace svodů EKG, standardní databáze CSE

Termín obhajoby

23.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Biomedicínská elektronika a biokybernetika (PP-BEB)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. (člen)
prof. Ing. René Kizek, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. - oponent (člen)
Ing. Josef Halámek, CSc. - oponent (člen)

Disertační práce Ing. Martina Vítka je zaměřena na detekci komplexů QRS a rozměřování signálů EKG - konkrétně na algoritmy pro nalezení začátků a konců komplexů QRS a vlny P a nalezení konce vlny T. Uvedená problematika je v současnosti stále aktuální, protože úspěšné nalezení uvedených lokalit je nezbytným základem pro celou řadu algoritmů následné analýzy a klasifikace signálů EKG. Autor si stanovil následující cíle:
a) návrh a realizaci algoritmů pro detekci komplexů QRS a rozměření signálu EKG založených na vlnkových transformacích,
b) testování navržených algoritmů na kompletní standardní databázi CSE a porovnání dosažených výsledků s výsledky jiných autorů,
c) ověření robustnosti navržených algoritmů na signálech databáze CSE pozměněných vlivem ztrátové komprese (resp. filtrace) a současně prozkoumání možností jejich využití ke stanovení míry zkreslení signálů způsobeného kompresí.
Konstatuji, že stanovené cíle autor splnil. Důkladně se seznámil se současným stavem problematiky detekce komplexů QRS a uvedených klíčových lokalit. Navrhl a realizoval nové detekční postupy vycházející ze spojité vlnkové transformace. Realizované algoritmy, které obsahují původní přínosné myšlenky, testoval na standardní databázi CSE a stojí za pozornost, že dosáhl lepších výsledků ve srovnání s posledními publikovanými výsledky jiných autorů, kteří použili stejnou testovací databázi. Dosažené výsledky autor publikoval na domácím i mezinárodním fóru.
Velmi kladně hodnotím aktivitu, kterou Ing. Vítek během realizace své disertační práce projevil. Svědčí o tom i fakt, že hotovou práci odevzdal osm měsíců před ukončením prezenčního studia doktorského studijního programu. Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a jsem přesvědčen, že předložená práce splňuje všechny požadavky, které jsou na disertační práci kladeny. Disertační práci Ing. Martina Vítka doporučuji k obhajobě.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 69.3 kB

viz soubor v pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 128.25 kB

Posudek oponenta
Ing. Josef Halámek, CSc.

viz soubor v pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 132.58 kB