diplomová práce

Návrh a implementace systému vytápění objektu

Text práce 7.08 MB Příloha 22.35 kB

Autor práce: Ing. Ondřej Kašpar

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a eliminace lidského personálu.
O závlahu se stará soustava čerpadel implementovaných v každém ze čtyř skleníků. Vytápění je realizováno pomocí horkovzdušných topidel, kde je jako ohřívací médium voda ohřívaná v kotli na tuhá paliva nové generace. Kotli suplují solární kolektory umístěné na střeše zázemí zahradnictví. O řízení se stará programovatelný automat firmy Siemens, jmenovitě model řady S7-200. Sběr dat vykonávají snímače teploty a vlhkosti.
V práci jsou dále popsány uvažované a použité technologie, vývojové prostředí a konstrukční prvky.

Klíčová slova:

Rekonstrukce, programovatelný automat, vytápění, závlaha, zahradnictví.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing.. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Diplomový projekt řeší automatizaci vytápění a zavlažování skleníkových objektů konkrétní firmy. Komplexně je řešen návrh a realizace řízené soustavy včetně návrhu a hardwarové i softwarové implementace řízení pomocí PLC Siemens Symatic S7-200. Práce je vyčerpávající vzhledem k zadání a její přínos spočívá zejména v realizaci na konkrétních objektech.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Autor v práci popisuje řešení rekonstrukce systému vytápění a zavlažování skleníků. Základním požadavkem bylo zajistit co největší míru bezobslužnosti zařízení.
V práci je popsán stávající stav, následuje výčet požadavků na cílové řešení. U některých částí budovaného systému bylo technické zařízení jednoznačně dáno, u jiných autor vybíral z více možných variant. Nakonec autor popisuje vlastní naprogramování automatu.
V práci je uvedeno, že byly pořízeny dva moduly analogových výstupů, ale není tam, k čemu byly analogové výstupy použity.
Formální stránka práce je průměrná. V práci je mnoho gramatických chyb, překlepů, problematických formulací vět. O nedostatečné kontrole formální úrovně vypovídá překlep v názvu práce na titulní straně. Jinak dobré grafické úrovni uškodila kvalita obrázků a tabulek (např. na str. 49-51).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B