bakalářská práce

Komponenta pro monitoring serverů

Text práce 2.11 MB

Autor práce: Ing. Jaromír Boček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá zpracováním programu univerzální komponenty pro sběr dat ze serverů. Komponenta splňuje požadavky pro snadnou instalaci, nastavení a rozběh z daného serveru. Z monitorovaného stroje odcházejí informace o tom, že monitorovaný server je zapnutý a pro daný úkol funkční a zejména pak informace o vytížení CPU, stavu zaplnění disků a stavu všech přihlášených uživatelů. Navržená koncepce je multiplatformní s důrazem na nejrozšířenější platformy, jako jsou Linux a Windows. V rámci této práce je také vyřešena otázka průchodnosti získaných dat Internetem přes všechny překážky v podobě různě nastavených firewallů a jiných zabezpečovacích prvků.

Klíčová slova:

Komponenta, program, server, vlákno, PERL, RRDtool, Round Robin, HTTP, POST, monitoring

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Jedná se o poměrně obtížné zadání, které by mohlo být požito i pro kvalifikační práci vyššího stupně než pro práci bakalářskou. V rámci práce vzniklo sw dílo, které snese běžná profesionální kritéria. Rovněž zvolená metodika a postup řešení svědčí o vysokých znalostech problematiky a značných schopnostech autora tyto znalosti prakticky aplikovat.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce je zaměřena na vytvoření speciální aplikace, určené pro monitorování stavu serverů a předávání získaných dat na centrální stanici.
Autor provedl analýzu aktuálně dostupných monitorovacích systémů včetně analýzy možné úspěšnosti nasazení nové aplikace.
Před vlastním návrhem provedl výběr vhodných prostředků zejména s ohledem na použití aplikace na různých operačních systémech. V analýze vhodně zvolil vícevláknové provedení vlastní aplikace.
Po formální stránce je práce na výborné úrovni. Některé převzaté obrázky (např. str. 31) by mohly být kvalitnější. V textu se často opakují formulace v první osobě jednotného čísla, které jsou pro práci tohoto typu nevhodné.
I když je jedním z cílů použitelnost na více platformách, jsou na CD přiloženy kódy pouze pro Linux. Při zběžném pohledu do kódu nebylo nalezeno použití více vláken.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A