bakalářská práce

Zakázkový firemní informační systém

Text práce 2.61 MB

Autor práce: Ing. Jan Kojecký

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu technického vybavení, který obsahuje informace o technickém vybavení firemní infrastruktury a sítě s vazbou na monitorování provozu. Informační systém je provozován na serveru s operačním systémem Linux.

Klíčová slova:

vývoj aplikací, informační systém, webové aplikace, ISP, správa uživatelů, správa zařízení

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hodnocená práce se zabývá tvorboou firemního informačního systému s www uživatelským rozhraním. Popsaný vytvořený systém dle mého přesvědčení splňuje zadání.
K vlastní realizaci včetně výběru vhodných technologií nemám výhrady. V práci jsem nenašel věcné chyby.
Po formální stránce mohla být textová část práce pojata poněkud lépe. Průvodní zpráva má na bakalářskou práci poměrně značný rozsah, ovšem domnívám se, že přesto nevystihuje množství zejména programátorské práce, které musel autor ke splnění zadání vynaložit. Úvodní teoretický rozbor je místy až zbytečně podrobný, popis samotné aplikace včetně popisu jejího vlastního smyslu a také detailů realizace mohl být naopak rozsáhlejší. Nabyl jsem dojmu, že  autor byl v popisu svého přínosu zbytečně skromný. Kromě této nevyváženosti se v práci nacházejí i další formální nedostatky. Zejména v druhé kapitole se vyskytují některé věty psané manažerskou hantýrkou, jejichž smysl mi zůstal utajen. Za další formální nedostatek považuji použití citací z wikipedie; doporučoval bych v kvalifikačních pracích tento informační zdroj nepoužívat. V neposlední řadě je třeba uvést, že citované zdroje [7], [11], [12] a [13] by na základě údajů uvedených v seznamu literatury nebylo možné dohledat.
Závěrem konstatuji, že v rámci práce vzniklo softwarové  dílo, které snese přísná profesionální měřítka. Dle mého názoru autor prokázal velmi solidní teoretické znalosti i schopnost tyto znalosti prakticky aplikovat.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A