diplomová práce

Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci

Text práce 1.06 MB Příloha 8.35 MB

Autor práce: Ing. Jan Cacek

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem automatického řízení mnohorozměrové soustavy procesu dochlazování v cihlářské peci. Teoretická část popisuje možnosti identifikace regulovaných soustav a metody návrhu regulací jednorozměrových i mnohorozměrových soustav. Praktická část objasňuje princip procesu dochlazování a jeho identifikaci z naměřených dat. Výstupem práce je návrh a zhodnocení regulace mnohorozměrové soustavy se zajištěním autonomnosti regulačního obvodu.

Klíčová slova:

automatické řízení, dochlazování, identifikace, soustava, autonomnost, tunelová pec, regulace teploty

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání práce patří mezi náročné.
První část práce je zaměřena na identifikaci vícerozměrové regulované soustavy, kterou je dochlazovací část cihlářské pece. Problematika byla zvládnuta, přestože řešení je významně komplikováno malými změnami provozních veličin a nemožností cílených dynamických zkoušek na dané technologii.
Druhá část se zabývá syntézou regulací pro 5 teplot pomocí 5 akčních veličin v podobě otevření klapek pro chladicí vzduchy. Správně byla zvolena koncepce 5 rozvětvených regulačních obvodů s měřením poruchových veličin. Tím se dosáhlo dostatečného potlačení interakcí regulačních smyček  při přijatelné složitosti řešení.
Dosažené výsledky a celkový přístup k řešení zadané problematiky svedčí o vynikajících inženýrských schopnostech diplomanta.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

V závěru práce mohly být podrobněji vyhodnoceny předpokládané ekomomické přínosy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A