bakalářská práce

Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje

Text práce 1.34 MB Příloha 58.48 kB

Autor práce: Ing. Jaromír Zarboch

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Řezné síly při procesu frézování zpusobují ohyb nástroje. Existuje několik
metod pro jeho kompenzaci. Tato práce se zabývá metodou aktivní kompenzace ohybu
nástroje, která pomocí piezoaktuátoru natáčí adaptronické vřeteno a kompenzuje tak
ohyb nástroje. Pro tuto metodu byl sestaven simulační model v programu
Matlab/Simulink. Efektivnost tohoto modelu byla ověřena na základě provedených
vyhledávacích simulací.

Klíčová slova:

Aktivní, metoda, kompenzace, pruhyb, nástroj, model

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Práce se zabývá vysoce aktuálním tématem - aktivní kompenzací průhybu nástroje. Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce, se zájmem o dané téma. Student splnil všechny body zadání, grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb. Práce s literaturou je dobrá. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

V první části této práce studen popsal funkci některých speciálních metod pro kompenzaci chyb vzniklých ohybem nástroje a zvýraznil jejich výhody a nevýhody. Dále se v práci zaměřuje hlouběji na jednu z uvedených metod a na základě rešerše je zde také popsán postup sestavení zjednodušeného simulačního modelu pro tuto metodu kompenzace . V poslední část práce se zabývá vyhledávací simulací pro určení přibližných rozsahů parametrů obráběcího stroje, pro které by měl být tento model určen.
Přesto že zvolené téma práce je obsáhlé student prokázal schopnost naplnit cíle zadání. Práce má dobrou úroveň a logickou návaznost jednotlivých kapitol. Práce s literaturou je dobrá. Studen splnil zadání a proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A