bakalářská práce

Aktivní vyvažování jednotek vřeten obráběcích strojů

Text práce 1.32 MB Příloha 20.31 kB

Autor práce: Ing. Martin Pěnčík

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti aktivního vyvažování, navrhnout zjednodušený model vřetena se systémem aktivního vyvažování a uskutečnit vyhledávací simulace. Rešerše popisuje základní pojmy a postupy, které jsou nutné pro náhled do problematiky vyvažování. Dále je uveden princip klasického i aktivního vyvažování s popisem zařízení pro aktivní vyvažování. Následuje postup tvorby modelu v programu Matlab/Simulink, popis provedených simulací, výsledky simulací a zhodnocení výsledků.

Klíčová slova:

Aktivní vyvažování, vřeteno, model, simulace

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Práce se zabývá aktivním vyvažováním jednotek vřeten obráběcích strojů. Jedná se o vysoce aktuální téma. Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce se zájmem o téma, splnil všechny body zadání. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložené téma se zabývá velmi aktuální problematikou. V první části práce je přehledová rešerše současného stavu problematiky vyvažování vřeten obráběcích strojů. Tato dává přehledný pohled na tuto problematiku. Dále je v práci popsán postup tvorby zjednodušeného simulačního modelu vřetena se systémem aktivního vyvažování v programu Matlab/Simulink, včetně volby parametrů. Zde je přehledně popsáno celkové sestavení simulačního modelu. Dále byly v práci provedeny vyhledávací simulace. Výsledky simulací jsou přehledně popsány pomocí tabulek výsledků.
Práce je na dobré grafické a stylistické úrovni s velmi malým počtem překlepů a splňuje požadovanou úroveň pro bakalářské studium. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B