bakalářská práce

Systém pro internetovou komunikaci

Text práce 1.05 MB

Autor práce: Bc. Jiří Kubowský

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Oponent: Ing. Vítězslav Popovský

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu a realizací systému pro
internetovou komunikaci. Systém umožňuje komunikaci mezi dvěma uživateli a komunikaci
více uživatelů v diskuzi. Systém je založen na síťové architektuře klient/server a je vyvíjen
pod operačním systémem Windows7. Pro naprogramování aplikace je použit programovací
jazyk C#.

Klíčová slova:

C#, C sharp, .NET, .NET Framework, Internetová komunikace, klient/sever,
Windows NT

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Student zpracoval svoji bakalářskou práci samostatně, své návrhy však průběžně konzultoval. I když student neměl žádné předchozí zkušenosti s návrhem síťových a vícevláknových aplikací, vytvořil zdařilý systém, ve kterém znalost těchto přístupů prokázal. Navržený programový systém je pro svou účelnost a dostatečně okomentovaný zdrojový kód použitelný pro podporu výuky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Autor práce podává v teoretické části stručný přehled vybraných komunikačních protokolů a programů, které jsou v současnosti používány pro IM (instant messaging). Praktická část spočívá v navržení vlastního jednoduchého komunikačního protokolu a jeho implementaci na platformě Microsoft .NET. Autor s výhodou využívá standardních komponent pro síťovou komunikaci a pro vlastní uživatelské rozhraní. Nedostatkem této práce je nedodržení doporučených návrhových vzorů pro programovaní v jazyce C# (rozvržení kódu do souborů, práce se statickými proměnnými, použití vlastností -- properties, generické datové struktury). Autor zvolil jako datové úložiště relační databázi MySQl, což se v tomto případě jeví jako předimenzované řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B