bakalářská práce

Algoritmy třídění

Text práce 542.53 kB Příloha 63.89 kB

Autor práce: Ing. Jakub Schwarz

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Jaroslav Smrž

Abstrakt:

Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je
snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou
z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování.
Cílem této bakalárské práce je provést rešerši algoritmu trídení. K tomuto cíli budou
vymezeny základní pojmy v oblasti trídení a popsáno rozdelení trídicích algoritmu podle
ruzných kritérií. U každého z vybraných algoritmu vnitrního trídení polí bude analyzován
princip trídení a proveden rozbor casové efektivnosti. Výsledky budou overeny
experimentálním programem.

Klíčová slova:

Algoritmus, trídení, pole, složitost

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a student při jeho zpracování prokázal vysokou míru samostatnosti. Je třeba ocenit, že se student nespokojil pouze s hodnocením metod třídění na základě literatury, ale také vybrané metody implementoval a provedl a vyhodnotil vlastní srovnávací experimenty.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jaroslav Smrž

Předkládaná bakalářská práce má zadané 3 cíle a to: charakterizovat problematiku třídění, popsat vybrané principy a algoritmy třídění, a na základě údajů z literatury (případně vlastních experimentů) provést jejich srovnání. Autor vytvořil vlastní experimentální program, který je kódovaný v jazyce C#. Program je k práci přiložen na datovém nosiči.

Bakalářská práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se týká stručného úvodu. Druhá kapitola nás má uvést do problematiky třídění, kde autor vymezil základní pojmy dané problematiky, představil rozdělení  algoritmů třídění a stručně se vyjádřil k časové náročnosti těchto algoritmů, toto vše na pouhých dvou stranách textu. Nejobsáhlejší kapitolou je kapitola 3, kde jsou popsány jednotlivé třídící algoritmy. Autor k nim přiložil i části zdrojového kódu ze svého programu. Tyto informace doplnil přehlednými tabulkami.  Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, kde jsou znázorněny výsledky provedeného experimentu. Zde si nešlo nevšimnout nejasnosti v Tab. 2 a Graf 1, kde nesedí hodnoty pro metodu shell-sort v Tab. 2 a souvisejícím grafem Graf 1. Následuje velmi stručný závěr.

Co se týče experimentálního programu, tam bych chtěl vytknout, že autor se v bakalářské práci nezmínil, kde se nachází spustitelný soubor, což by podle pravidel psaní bakalářské práce měl a celkově mi chybí lepší dokumentace pro snazší a rychlejší orientaci v programu. 

Bohužel, v použité literatuře se autor nedržel pravidel bibliografické citace elektronických dokumentů.

Shrnutí: Autor splnil úkoly uvedené v zadání diplomové práce. Bohužel, i když je to „pouze“ obecná bakalářská práce, tak mi přijde velmi strohá, s pouze 20 stránkami textu (pokud vynechám zadání, abstrakt, poděkování aj.), což je opravdu velmi málo i na obecnou bakalářskou práci. Autor mohl daný prostor využít lépe a více se rozepsat např. o struktuře svého experimentálního programu.  Další výtka se týká experimentálního programu, kde mi chybí nějaká psaná dokumentace. Na závěr musím ještě vytknout nedodržení pravidel bibliografické citace elektronických dokumentů a i monografií, kde mi chybí např. informace o ISBN. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji celkové hodnocení D.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací F

Známka navržená oponentem: D