diplomová práce

Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů

Text práce 1.3 MB Příloha 160.77 kB

Autor práce: Ing. Václav Sedlák

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Petr Šoustek

Abstrakt:

Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí
mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty
robota. Dále se teoretická část věnuje mravenčím algoritmům coby nástrojům pro optimalizaci a
plánování cesty robota. Praktická část práce se zabývá návrhem a implementací mravenčích algoritmů
pro plánování cesty robota v jazyce Java.

Klíčová slova:

Plánování cesty, mobilní robot, optimalizace pomocí mravenčích kolonií.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Student úspěšně navázal na svou bakalářskou práci věnovanou použití mravenčích algoritmů pro plánování cesty mobilního robotu. V předložené diplomové práci analyzoval, implementoval a porovnal další varianty mravenčích algoritmů a rozšířil použití těchto algoritmů i na současné plánování cest několika robotů. Předložená práce je dobrým východiskem pro další vývoj metod plánování cest robotů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Šoustek

Cílem diplomové práce bylo plánování trasy robotů pomocí mravenčích algoritmů. Student toto zadání diplomové práce splnil v celém rozsahu. V teoretické části předložené práce je popsána jak problematika plánování cesty mobilního robotu tak i jednotlivé principy mravenčích algoritmů. Dále je popsána klientská aplikace, která byla vytvořena v praktické části diplomové práce. Tato aplikace byla použita pro testování implementovaných algoritmů. Jako v každé práci se místy vyskytují určité nedůslednosti, jako je nevyhodnocení výsledku experimentů s lokálním prohledáváním nebo nedokonalé grafické zpracování některých tabulek. Dalším nedostatkem je nevhodný zápis pseudokódu v celé práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A