bakalářská práce

Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti

Text práce 1.41 MB Příloha 920.4 kB

Autor práce: Ing. Thuc Tuyen Nguyen

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorické soustavy pro detekci a lokalizaci překážky. Poloha překážky je dána dvěma parametry: vzdáleností a úhlem od středu. Navržená soustava se skládá ze dvou ultrazvukových senzorů SRF02 a je řízena mikrokontrolérem Atmega128 přes sběrnici I2C. Rozmístění těchto senzorů bylo optimalizováno pomocí matematického modelu tak, aby navržená soustava pracovala s optimální přesností a byla schopna sledovat největší možný prostor. Soustavou naměřené výsledky jsou poté zobrazeny na modulu LCD displeje nebo mohou být uloženy v mikrokontroléru jako parametry pro jiné úlohy.

Klíčová slova:

Ultrazvukový snímač, mikrokontrolér, Atmega128, SRF02, měření, vzdálenost, úhel

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá experimentálním ověřením, zda mohou dva ultrazvukové dálkoměry určit nejen vzdálenost objektu, ale i jeho směr, což je v oblasti robotiky velmi výhodné. Student nejdříve v práci shromáždil teoretické poznatky k dané tématice a poté provedl experimentální měření, jehož konečným výsledkem je obrázek 17. Tento výsledek dokazuje použitelnost v praxi (po menších úpravách).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci ultrazvukové senzorické soustavy pro detekci a lokalizaci překážky. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega128. Jednotlivé komponenty navrženého modelu EDU-mod jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce. Práce je zpracována přehledně a logicky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B