diplomová práce

Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů

Text práce 2.97 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Uher

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce  bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči Slunci v průběhu celého dne tak, abychom dosáhli maximálního energetického zisku ze slunečního záření. Natáčení polohovacího mechanismu se bude řídit podle data a času.

Klíčová slova:

Azimut, elevace, fotovoltaický panel, řízení polohy, Slunce

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing.. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání je méně až středně náročné.
Zpočátku pracoval diplomant na svém úkolu velmi dobře. Ke konci období řešení se dostal do časové tísně, nikoliv vlastní vinou, což se projevilo v neúplném splnění zadání práce.
V návrhu elektromechanické části ovládání fotovoltaických panelů chybí řešení výkonové elektroniky pro krokové motory, zdroje a návrh celkového propojení komponent automatiky s programovatelným automatem Simatic S7-224XP.
Nejslabším článkem je řídicí program pro ovládání krokových motorků pomocí automatu. Návrh nezahrnuje podle čeho se budou fotovoltaické panely natáčet vůči slunci. Není rozpracováno nejvhodnější řešení výpočtem elevace a azimutu dle datumu a času z tabulkových závislostí, uvedených v úvodu práce. Odevzdaná část řídicího programu je neůplná a obsahuje chyby.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce si kladla za cíle navrhnout elektromechanickou část a automatické řízení pohybu fotovoltaických panelů, dále navrhnout algoritmy řízení a zhodnotit očekávané přínosy. Jedná se o náročné téma vyžadující praktickou realizaci programové části. V práci by bylo vhodné zobrazit vývojové diagramy pro snazší přehlednost programu a algoritmy řízení. Program bude pravděpodobně vykazovat známky nefunkčnosti, např. s ohledem na ovládání PWM signálu (dle obr.25) nebo absencí nastavení parametru pro přerušení (INT0). Neuškodil by ani popis výkonové elektroniky pro zvolené pohony. Celkově zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D