diplomová práce

Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím

Text práce 5.57 MB Příloha 182.48 kB

Autor práce: Ing. Richard Seriš

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Libor Nykodým

Abstrakt:

Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v
prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník
– Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované riadenie prevádzky. Skúmané sú
prevádzkové a tiež kritické režimy. Na základe zhrnutých poznatkov sú stanovené
obmedzujúce a doporučené podmienky pre riadenie prevádzky teplovodu.

Klíčová slova:

Simulácia, Riadenie, Prevádzka, Teplovod

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing.. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Zadání závěrečné práce je značně náročné.
Řešní zahrnuje dva okruhy problémů - vytvoření matematických modelů telovodního portubí a související technologie a dále simulační analýzy s danými modely. Nutno konstatovat, že diplomant se musel vyrovnat s omezeními simulačního prostředí Matlab/SimHydraulics, které již jen obtížně zvládá tak velký rozsah simulací, potřebné pro splnění daného úkolu. Náročnost je dána tím, že teplovodní potrubí má vlastnosti soustavy s rozloženými parametry, analýza musí zahrnovat šíření tlakových rázů podél potrubí, odrazy tlaků, atd.
Diplomant pracoval na úkolu soustavně a rovnoměrně, dostatečně individuálně. Prokázal chopnosti k řešení i složitějších inženýrských problémů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Libor Nykodým

Práce si kladla za cíl vytvořit model teplovodu Mělník – Praha a jeho pomocí simulovat vybrané dynamické děje na tomto teplovodu. Jedná se spíše o náročnější téma, které vyžaduje jak znalost teorie hydraulických systémů, tak i praktickou aplikaci poznatků do prostředí Matlab/Simulink a schopnost analyzovat simulacemi získaná data.
Práce je logicky členěna a po obsahové stránce je zvládnuta dobře. Má rozsah 74 stran včetně příloh a její součástí je i CD s elektronickou podobou této práce a s vytvořenými modely. 
Po formální stránce si práce drží jednotný styl. Nicméně v práci se vyskytuje řada odstavců, ve kterých není text zarovnán k pravému okraji a tím grafická úroveň práce nepůsobí dobře. Vyskytují se drobné překlepy a některé popisky obrázků nebo tabulek nejsou umístěny bezprostředně pod nimi, ale až na následující straně. Strana 22 je zbytečně celá prázdná. Chybí číslování vzorců a jednotky. Vazba celé práce není kvalitní, řada listů již při pouhém otevření vypadává. U grafů znázorňujících výsledky simulací nejsou u jednotlivých os uvedeny jednotky. Některé z grafů jsou až příliš malé. Na straně 45 až 47 v celé kapitole autor uvádí nevhodné oznacení "rychlost proudení" namísto spravného označení "rychlost šíření tlakových změn". Časové průběhy v kapitole 8 mohly obsahovat i otáčky čerpadel. Na straně 38, 2. řádek, místo hodnoty 600 m3/s patří hodnota 0,6 m3/s. Tyto drobné nedostatky se dají přičíst nepozornosti autora. 
Celkově byly jednotlivé body vytyčené v zadání práce úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v celém rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B