bakalářská práce

Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem

Text práce 1.39 MB

Autor práce: Ing. Vladimír Loveček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Jiří Voldán

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. Měření kroutícího momentu jsou provedena použitím inkrementálního snímače a vyhodnocena z mechanických vlastností vývojovým prostředím MATLAB.

Klíčová slova:

Dynamické vlastnosti, pohon, frekvenční měnič, inkrementální snímač, MATLAB.

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Voldán

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout přístrojové vybavení k měření dynamických vlastností daného pohonu, dále navrhnout způsob měření a vyhodnocování výsledků a z měření vyhodnotit dynamické vlastnosti. Jedná se o středně náročné téma, vyžadující znalost teorie elektrotechniky i mechaniky a zvládnutí praktické programové aplikace. Student pracoval samostatně, systematicky a cíl práce splnil v celém požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce řeší návrh přístrojového vybavení pro měření dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem. Jedná se o středně obtížnou úlohu. Z provedených měření byly vyhodnoceny a vykresleny dynamické vlastnosti pohonu při různých variantách změn řídící veličiny, různých setrvačných hmotách a různých úrovních počátečních rychlostí. Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni. Práce je zpracována přehledně a logicky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B