bakalářská práce

Parametry pracovního prostředí a jejich měření

Text práce 1.71 MB

Autor práce: Ing. Vojtěch Havlíček

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Jana Košíková, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením.
Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu
a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací lze současně docílit výrazných ekonomických úspor
a zvýšení komfortu pracujících osob.

Klíčová slova:

Pracovní prostředí, parametry pracovního prostředí, měření, tepelná pohoda, střední radiační
teplota

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jana Košíková, Ph.D.

V předložené bakalářské práci se autor zabývá problematikou pracovního prostředí. V úvodní části jsou uvedeni činitelé pracovního prostředí. Dále je zde popsán optimální stav prostředí a také je zde vysvětlen pojem tepelná pohoda pracovního prostředí. V prostřední části autor uvedl parametry pracovního prostředí. Jejich měřením se pak detailněji zabývá v další části práce.

Tato práce tvoří ucelený přehled metod používaných pro hodnocení parametrů pracovního prostředí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

Student splnil zadaní bakalářské práce a sestavil přehled parametrů, které charakterizují kvalitu pracovního prostředí a sestavil přehled možností měření těchto parametrů. Závěrečnou práci vypracoval ve standardním rozsahu a v obvyklé struktuře, jaká je vyžadována pro závěrečnou bakalářskou práci. K řešení zadaných úkolů použil běžného rešeržního postupu, opřeného o doporučenou literaturu, kterou doplnil několika dalšími vybranými publikačními zdroji ze sítě Internet včetně jednoho cizojazyčného zdroje. Prokázal, že se dovede orientovat v odborné literatuře a z dostupných publikací je schopen vybrat relevantní informace a tyto přehledně a logicky sestavit do vypovídajícího přehledu. Text závěrečné práce zpracoval s využitím odborné terminologie oboru, doplnil na vhodných místech názornými obrázky a všude uvedl použité zdroje.
V práci jsem nenalezl zásadní chyby nebo nedostatky.
Doporučuji, aby student v rámci obhajoby zodpověděl následující otázky, uvedené v tomto posudku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B