bakalářská práce

Řízení regulovaných soustav vyšších řádů

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Bc. Pavel Zvara

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušováním přenosů proporcionálních a integračních nekmitavých regulovaných soustav vyšších řádů. Je provedeno zjednodušení různými způsoby a navrženy parametrů regulátorů. Pro seřízení všech regulátorů byla zvolena metoda požadovaného modelu. Je porovnána vhodnost jednotlivých zjednodušení s ohledem na požadavky průběhu regulace.

Klíčová slova:

Regulované soustavy vyšších řádů, spojitý regulátor, syntéza regulačních obvodů, metoda požadovaného modelu.

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce řeší řízení regulovaných soustav vyšších řádů. Student teoreticky zpracoval způsoby úprav regulovaných soustav vyšších řádů na soustavy nižších řádů. Dále popsal metodu požadovaného modelu použitou pro návrh parametrů regulátorů. V praktické části uvedl příklady postupu výpočtu, výsledky zpracoval do přehledných tabulek a grafů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená práce Řízení soustav vyšších řádů svým rozsahem i zpracováním odpovídá úrovni bakalářské práce a je bez výraznějších gramatických a stylistických chyb.
Teoretický rozbor dané problematiky je poměrně strohý a neškodilo by ho prohloubit.
Praktická část je spočítaná správně a výsledky regulace jsou uvedeny v přehledných grafech. V práci mohlo být uvedeno simulační schéma ze Simulinku.
Chtěl bych vytknout práci s použitou literaturou, jejíž seznam v závěru práce není podle abecedy ani podle výskytu v textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A