bakalářská práce

Výměna dat v automatizované výrobě

Text práce 3.72 MB Příloha 84.23 kB

Autor práce: Ing. Michael Konečný

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Jaroslav Smrž

Abstrakt:

Cílem této práce je stručně popsat základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a poté popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Jako problémový případ byl vybrán požadavek firmy Indet Safety Systems, a. s. zřídit na jedné z jejích automatických linek zaznamenávání měřených dat a možnost jejich zpětné analýzy. Tento případ je podrobně popsán a je navrhnuto jeho kompletní řešení.

Klíčová slova:

automatizace, přenos dat, apigraf, softwarové PLC, montážní linka

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Student si vybral poměrně náročný problém, pro jehož zvládnutí musel prostudovat řadu cizojazyčných materiálů a naučit se  programovat ve speciálním aplikačním prostředí. Pravidělně postup závěrečné práce konzultoval jak s ohledem na formální náležitosti bakalářské práce, tak s ohledem na vlastní řešení komunikace s automatickou linkou. Domnívám se, že s ohledem na skutečnost, že je jedná o studenta všeobecného bakalařského směru, přesáhl rámec běžné všeobecné bakalářské práce a ukázal, že dovede samostatně řešit i poměrně náročné problémy
z oblasti aplikované informatiky. 
Výsledky práce jsou přitom bezprostředně použitelné v průmyslové praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jaroslav Smrž

Předkládaná bakalářská práce měla za cíl představit základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Autor se rozhodl řešit konkrétní požadavek firmy Indet Safety Systems, a. s. a následně jej zavést do produkčního prostředí. Zmíněná firma si přála zřídit na jedné z jejich automatických linek zaznamenávání měřených dat a možnost jejich zpětné analýzy.

Bakalářská práce je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola se týká obecného úvodu a ve druhé autor opakuje (podle mého názoru naprosto zbytečně) cíle této práce. V následující kratičké kapitole velmi stručně (na pouhých 2 stranách textu!) popisuje základní problémy výměny dat v automatizované výrobě. Pokud uvážím, že toto byl jeden ze dvou cílů bakalářské práce, nezdá se mi to dostatečné. Na druhou stranu musím uznat, že následující část, která se věnuje konkrétnímu problému z praxe, je vypracovaná excelentně a lze tento nedostatek odpustit a pochopit.    

Čtvrtá kapitola se týká popisu zkoumaného problému, kde autor popisuje vyráběnou součást, automatickou linku, software linky a hodnoty, které se mají měřit. Kapitola je zpracována velmi pěkně a v daném rozsahu výstižně. V páté a nejobsáhlejší kapitole se autor věnuje vlastnímu návrhu řešení. Je napsaná stejně jako předchozí kapitola, tzn. znovu velmi kvalitně, je logicky členěná a přehledná, doplněná vhodně zvolenými obrázky. V 6. kapitole se autor zmiňuje se svojí zkušeností se zaváděním programu do praxe. Poslední kapitola je závěr, kde autor zmiňuje, že cíle bakalářské práce byly splněny a já mu dávám za pravdu. Závěr velmi vhodně doplnil zmínkou o možnostech dalších vylepšení.

Shrnutí: Autor splnil úkoly uvedené v zadání diplomové práce. Co se týče druhého cíle, tak ten byl podle mého názoru zpracován velmi kvalitně a především i úspěšně nasazen do praxe. Bohužel první cíl byl i z tohoto důvodu trošku ošizen a v ústraní, proto bohužel nemohu navrhnout hodnocení A. Co se týká formální úpravy, tam se nedá, až na pár drobných překlepů, nic vytknout. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji známku B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B