bakalářská práce

Instalační sběrnice v inteligentních budovách

Text práce 2.14 MB

Autor práce: Ing. Jiří Kozák, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá instalačními sběrnicemi používanými v inteligentních budovách. V textu je uvedeno rozdělení instalačních sběrnic podle různých kritérií a stručný přehled některých používaných sběrnic, včetně jejich aplikací. Podrobněji jsou popsány sběrnice KNX/EIB a Lonworks.

Klíčová slova:

Inteligentní budovy, EIB/KNX, LonWorks

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem rešeršní práce bylo seznámit se s oblastí inteligentních budov a vypracovat detailní přehled instalačních sběrnic používaných v této oblasti. Jedná se o jednodušší úlohu s nutností zpracovat velké množství informací.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce má kompilační charakter. Obsáhlost analýzy z dostupných zdrojů pokládám za dostatečnou. Práce je psána čitelně, avšak místy se zde vyskytují určité nepřesnosti (např. str. 24 a 25: odkazy na nesprávné kapitoly), překlepy (např. str. 15, druhý odstavec, čtvrtá věta) a bohužel i pravopisné chyby (např. str. 17, první odstavec, první věta).  Zadání ukládá mimo jiné vypracovat srovnání jednotlivých sběrnic, což mohlo být provedeno důsledněji. I přes uvedené výtky hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A