bakalářská práce

Modely soustav EDU-mod

Text práce 2.43 MB Příloha 605.36 kB

Autor práce: Ing. Ondřej Janů

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu v rámci souboru EDU-mod pro výuku řídících systémů. Práce popisuje celý postup od návrhu a výroby řídícího obvodu s mikrokontrolerem, programování tohoto obvodu až po návrh a řešení vzorového zadaní a řízení pomocí PLC. Model je osazen mikrokontrolerem Atmel ATmega128, který byl programován  programátorem Biprog, zhotoveným pro potřeby této práce. Navržené úlohy byly vypracovány v jazyku STL v prostředí STEP7 Micro/Win a funkčnost modelu byla ověřena řízením pomocí PLC SIEMENS Simatic S7-224XP.

Klíčová slova:

PLC, EDU-mod, Atmel ATmega128, Siemens Simatic S7, STEP7

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukového modelu EDU-mod s následnou demonstrací funkčnosti řízení pomocí PLC Simatic S7-200 CPU224XP. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega128. Jednotlivé komponenty navrženého modelu EDU-mod jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce. Práce je zpracována přehledně, logicky a až na některé "překlepy" (např. v kapitole 3.7 řádek 8) neobsahuje vážnější chyby.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl navrhnout a realizovat modely soustav EDU-mod, podobné jako jsou v laboratoři, a navrhnou k nim vzorové zadání. Jedná se o středně náročné téma vyžadující hlavně praktickou realizaci elektronické, ale i programovací části. Hlavní cíle byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B