diplomová práce

Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5

Text práce 1.45 MB

Autor práce: Ing. Petr Klimeš

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je návrh a realizace on-line rezervačního systému, který bude graficky zobrazovat interaktivní plán rezervačního místa a bude umožňovat tato místa on-line vytvářet a upravovat. Systém má sloužit pro rezervaci a prodej vstupenek na kulturní, společenské a jiné události.

Klíčová slova:

rezervační systém, php, mysql, html5, canvas, ajax

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Předložený diplomový projekt představuje úspěšné řešení požadavků na rychlý, přehledný a přitom variabilní prodejní a rezervační systém pro provozovatele sálů a různých společenských událostí. Autor při jeho tvorbě vhodným způsobem zúročil své zkušenosti s tvorbou WWW aplikací, které zkombinoval s moderními technologiemi HTML5 a Canvas. I přes drobné výhrady ke slohové stránce písemné části práci pana Klimeše hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce se zabývá rozšiřujícími prostředky pro vývoj internetových aplikací, např. jQuery a AJAX, které si včetně standardu HLML5 student nastudoval sám a využil v implementaci rezervačního systému pro taneční školu Dynamic. Předností je grafické prostředí rezervačního systému. Součástí práce je také rozbor datových stuktur a jejich vazeb, na přiloženém CD však chybí zdrojové kódy a nenašel jsem ani odkaz na www stránku, kde by bylo možné aplikaci spustit.
Proto doporučuji při obhajobě ukázat aplikací v běhu, aby bylo možné lépe posoudit její funkčnost.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A