diplomová práce

Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel

Text práce 731.37 kB Příloha 7.36 MB

Autor práce: Ing. Petra Macháčková

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel. Rozebírá různé varianty teplotních čidel a jejich umístění v měřícím okruhu. Dále obsahuje ukázkový software pro řízení a zpracování naměřených dat na zkušebně, která je obsluhována pomocí počítače a vestavěné datové karty.

Klíčová slova:

Měření, teplota, teploměr, tepelné čerpadlo, čerpadlo typu země-voda, datová karta, nemrznoucí směs.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing.. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce řeší návrh systému měření teplot na tepelném čerpadle. Diplomantka vytipovala řadu vhodných teploměrů a z nich vybírá i jakousi optimální variantu. Práci by výrazně prospělo, kdyby byly nejprve stanoveny jasnější požadavky na měření teploty a následný výběr optimálních teploměrů byl realizován pomocí definovaných kritérií, nebo alespoň přehledným tabelárním srovnáním jejich vybraných parametrů.
Tyto připomínky jdou především na vrub nevhodného časového rozvržení prací na obhajovaném projektu. Naopak ocenit lze především samostatnost práce, velmi dobrou grafickou, stylistickou a pravopisnou podobu textu i jeho relativně jasné formulace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

V předložené diplomové práci se autorka zabývá návrhem systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel.  Práci bych chtěl vytknout absenci kritérií, dle kterých jsou vybrány vhodné teploměry uvedené v kapitole 5.
Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni a bez pravopisných chyb. Připomínku bych měl k seznamu použité literatury, která by měla být seřazena dle abecedy nebo dle výskytu v textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D