diplomová práce

Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby

Text práce 1.52 MB Příloha 295.02 kB

Autor práce: Ing. Pavel Koudela

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem práce je analýza řízení výroby ve společnosti SLB spol, s r. o. a následný návrh podkladů pro implementaci podpůrné aplikace. Mezi využité technologie patří strukturovaná analýza, objektově orientované programování, webové technologie a databáze. Serverová i klientská část aplikace jsou platformě nezávislé a využívají moderní programovací přístupy.

Klíčová slova:

MES, PHP, MySQL, AJAX, strukturovaná analýza, strojírenská výroba, informační systém

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Představovaná WWW aplikace s dotykovým ovládáním bez výhrad splňuje zadané cíle diplomového projektu i požadavky zadavatele. Autor na projektu pracoval jako analytik a programátor v rámci tříčlenného týmu. Úspěšný výsledek tak dokládá nejen vývojářské, ale i manažerské schopnosti řešitele, nepostradatelné v dnešní inženýrské praxi. Práci doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím jako výbornou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hlavním přínosem diplomové práce je její využití v praxi konkrétní strojírenské firmy. Student popisuje pomocí diagramů datových toků jednotlivé výrobní procesy a pomocí E-R diagramů použité datové struktury, které využil v implementaci programu. V ní dále využívá řadu knihoven pro psaní JavaScriptů, posílání mailů, vytváření souborů .pdf a postscriptů (.ps) atd. I když je výsledná impementace dílem 3-členného týmu, diplomant jednoznačně specifikuje svůj autorský podíl. V práci celkem pochopitelně chybí zdrojové texty programů, pro obhajobu však doporučuji aplikaci ukázat v chodu, aby bylo možné lépe posoudit její funkcionalitu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A