bakalářská práce

Modely procesů v prostředí Control Web 6

Text práce 1.72 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Jirčák

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Libor Nykodým

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dvou nových výukových modelů. Modely jsou realizovány ve vývojovém prostření Control Web 6 od české firmy Moravské přístroje. Pro názornost funkčnosti modelů je využit programovatelný automat Siemens Simatic
S7 – 200 CPU224XP připojený přes DataLab IO k PC.

Klíčová slova:

Control Web, DataLAB IO, PLC, Model

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukových modelů procesů v prostředí Control Web 6 s následnou demonstrací funkčnosti propojením pomocí jednotek DataLab IO4 k PC. Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby. V práci lze také nalézt špatné zarovnání textu do bloku. Ocenit lze především samostatnost studenta při řešení práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Libor Nykodým

Práce si kladla za cíl vytvořit pro účely výuky programovatelných automatů nové modely procesů v prostředí Control Web 6. Tyto modely propojit s programovatelným automatem a demonstrovat jejich funkčnost. Jedná se o náročné téma, které vyžaduje jak znalost prostředí Control Web, tak i znalost programování PLC Siemens v prostředí Step 7 Micro/Win a praktické zvládnutí zadaného úkolu.
Práce má rozsah 59 stran. Je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu. V celé práci je dodržen jednotný styl a je logicky členěna. Po teoretickém úvodu a seznámení s prostředím Control Web, s jednotkami DataLab IO a s PLC Siemens následuje výčet již hotových a používaných modelů. Hlavní a nejdůležitější část práce se týká praktického řešení. Popisuje tvorbu dvou nových modelů, automatické linky na výrobu palivového dřeva a modelu zásobníku vody. Dále propojení modelů pomocí IO jednotek s PLC a vytvořené programy pro řízení modelů. Po formální i obsahové stránce je práce zvládnuta velmi dobře. Součástí práce je i CD s elektronickou podobou této práce, zdrojovými kódy a velmi pozitivně hodnotím přítomnost dvou videi pracujících aplikací. 
Jednotlivé body vytyčené v zadání práce byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v celém rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A