bakalářská práce

Ladící třída pro PHP

Text práce 697.59 kB

Autor práce: Bc. Jakub Kluvánek

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je vytvořit pomůcku, která bude pomáhat při vytváření a ladění PHP aplikací. Práce rovněž obsahuje přehled toho, jak se v PHP zachází s chybami a výjimkami standardním způsobem. Výsledkem je snadno použitelná třída, která je snadno rozšiřitelná o další funkčnost a obsahuje všechny základní nástroje užitečné při vývoji. Další, neméně důležitou funkcí, této ladící třídy je část, která zpracovává chyby na produkčním serveru. Tato část je nezbytná, protože uživateli by se neměly zobrazovat detailní informace o chybě. Chyby totiž můžou obsahovat citlivé informace (předevšim hesla do databáze, strukturu tabulek,...). Třídu již sám v praxi používám na několika projektech a ukázala se velmi přínosnou.

Klíčová slova:

PHP, ladění, chyby, výjimky, zachytávání chyb, zachytávání výjimek

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Autor si sám zvolil poměrně obtížné téma, které zejména svojí realizační částí přesahuje požadavky na bakalářskou práci. Zadaného úkolu se zhostil vysoce profesionálním způsobem a prokázal velmi solidní teoretické znalosti i schopnost jejich aplikace v praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření ladící třídy pro skriptovací jazyk PHP. Z posledních dvou kapitol vyplývá, že student toto splnil a to přesně dle zadání. Celá práce pak svědčí o studentově vysoké úrovni znalosti této problematiky. K práci není bohužel přiložen zdrojový kód navržené třídy a není tak tedy možné ohodnotit vlastní implementaci a funkčnost.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A