bakalářská práce

Bezkontaktní otáčkoměr pro točivé stroje

Text práce 2.79 MB Příloha 11.96 MB

Autor práce: Ing. Jiří Zatloukal

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Zabývá se nejprve přehledem způsobů měření otáček od historie až po současné metody.  V druhé části je návrh a výroba vlastního stroboskopického snímače otáček a snímače otáček v infračerveném spektru. Vše je realizováno v nepájivém poli a za pomoci vývojového kitu EvB 4.3, který je osazen mikrokontrolérem Atmega 644p.

Klíčová slova:

Měření otáček, otáčkoměr, mikrokontrolér, AVR, Atmega 644p, Stroboskopické snímání otáček, Infračervené snímání otáček , CodeVision AVR, Vývojový kit EvB 4.3

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce obsahuje podrobné zpracování problematiky měření otáček a problematiku mikroprocesorové techniky. Hlavní podstatou práce je však funkční prototyp bezkontaktního otáčkoměru,  který pro svoji funkci využívá optického odrazového a stroboskopického jevu. Samotná funkčnost byla předvedena na modelech na pracovišti vibrodiagnostiky, avšak práce by si zasloužila více ověřovacích měření a jisté doladění programu otáčkoměru.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Předložená bakalářská práce navrhuje funkční řešení IR a stroboskopického otáčkoměru na bázi vývojového kitu s mikrokontrolérem Atmega 644p. Velkým kladem práce je její funkční realizace včetně programu pro mikrokontrolér. Postrádám ale výsledky konkrétního ověření funkce, které je zmíněno v závěru. Výsledky měření získané pomocí navrženého přístroje měly být porovnány nejlépe vhodnou tabulkou se skutečnými otáčkami, měřenými profesionálním otáčkoměrem.
Částečně diskutabilní je realizace pomocí desky nepájivého kontaktního pole. Varianta je sice v souladu s autorem výhodná pro další úpravy, avšak nejen pro laboratorní využití bylo vhodné alespoň navrhnout „zapouzdření“ celého přístroje do nějaké přístrojové krabičky.
Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby:
.  V práci se objevují pasáže s různým formátováním; formátování seznamu literatury pak považuji za zcela nevhodné a nepřehledné.
.  Hrubé chyby jako … LED diody nesvítili (str. 28.); LED diody po spuštění začali blikat (str. 34).
.  Mnohé formulace jsou stylisticky „zajímavé“ až těžkopádné.

.  Zařazení vztahu do textu odstavce str. 17. navíc s rozdělením na dva řádky, i když oddělena je jen příslušná jednotka. V práci je sice vzorců jen minimum, ale i ty mohly být číslovány – přispělo by to zlepšení přehlednosti a grafické úpravy.
.  V čem spočívá informační přínos obr. 15 na str. 26.?
.  Na str. 27 se uvádí „… Výstupní proud zde tedy není nijak omezen a nesprávné použití může vést ke zničení celého kitu. …“ !?  Proč tedy nebyla do obvodu přidána nějaká proudová ochrana (pojistka)?
.  Relativně často jsou dílčí řešení hodnocena jako „nadmíru dostatečné“ (str. 24.,39. aj.).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C