diplomová práce

Souřadnicová CNC vrtačka

Text práce 3.22 MB

Autor práce: Ing. Michal Drlík, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem a realizací CNC vrtačky. Zaměření této práce je rozděleno na tři části. Návrh mechanické konstrukce a návrh elektrického schématu a jeho realizace pomocí průmyslových součástí. Návrh exportu dat z aplikace pro návrh plošných spojů EAGLE do formátu G-KÓD. Celý proces má výrazně zefektivnit vyvrtávání desek s plošnými spoji popřípadě jejich celou výrobu a zvýšit kvalitu a přesnost celé práce.

Klíčová slova:

CNC, Souřadnicová vrtačka

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc.Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená diplomová práce řeší návrh a realizaci CNC souřadnicové vrtačky vhodné pro vrtání desek plošných spojů. Jedná se o náročnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Diplomant se v první části práce zaměřil na návrh frézky s pohyblivým portálem a stacionárním stolem. Stroj byl namodelován v programu Autodesk Inventor. Další část práce se zaměřuje na volbu a realizaci řídicího systému, který bude sloužit k řízení pohodů dle G-kódu. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Zadání diplomové práce je velmi náročné, zejména svou realizační částí. Navržená a z velké části zhotovená CNC vrtačka má téměř profesionální provedení a vlastnosti. Není pochyb tom, že většinu prací realizoval přímo diplomant, což svědčí o jeho vynikajících inženýrských schopnostech.
Práce je hodnotná jak z hlediska konstrukčního a přístrojového, tak i z hlediska systémového propojení programových prostředí a přenosu dat, potřebného pro racionální výrobu plošných spojů. Návrh se správně vyhnul jednoúčelovým řešením a v co největší míře aplikuje dostupné hotové přístrojové a programové komponenty.
Excelentní výsledek diplomové práce částečně snižuje písemná část práce, ve které převládá popisná forma vrtačky a jejich dílů bez teoretických zdůvodnění návrhů. Např. problematice řízení pohybu a regulačním obvodům je věnována jen strana 45.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A