bakalářská práce

Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami

Text práce 309.88 kB

Autor práce: Bc. Vlastimil Omelka

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Aleš Rojka

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s návrhem vhodných spojitých regulátorů pro regulované soustavy. Je zde uveden stručný přehled nejpoužívanějších metod. Vybrané metody jsou detailněji popsány a aplikovány na čtyřech konkrétních soustavách s různými časovými konstantami. Vypočtené hodnoty jsou dále zpracovány v programu MATLAB – Simulink. Výsledné hodnoty jsou v závěru vyhodnoceny a porovnány s ohledem na kvalitu a přesnost regulace.

Klíčová slova:

Regulační obvod, regulátor, regulovaná soustava, metody návrhu.

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami. K určení parametrů regulátorů je použita metoda optimálního modulu, Ziegler-Nicholsova metoda kritického zesílení a Ziegler-Nicholsova metoda čtvrtinového tlumení. Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách a regulační průběhy namodelovány v grafech.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Aleš Rojka

Práce měla za úkol vybrat vhodné metody, které budou použity pro návrh regulátoru. Popsat je a s pomocí Matlab-Simulinku namodelovat jejich regulační průběhy. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí regulačních průběhů z hlediska přesnosti a kvality regulace. Student splnil všechny body zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C