diplomová práce

Výukový panel pro inteligentní instalační systém ABB i-bus® KNX/EIB

Text práce 4.18 MB

Autor práce: Ing. Jiří Michalčík

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Práce je zaměřena na inteligentní elektroinstalace v rámci nevýrobní automatizace. V první části  je podrobně rozebrána problematika technologie KNX, dále je pak popsána realizace výukového panelu pro demonstraci inteligentní elektroinstalace i-bus® od firmy ABB pro standard KNX/EIB, včetně detailního rozboru jednotlivých prvků. Druhá část práce je věnována vytvořeným demostračním úlohám, určených pro výukové účely. Tyto úlohy jsou zaměřeny na základní vlastnosti prvků umístěných na panelu a možnosti jejich vzájemné spolupráce.

Klíčová slova:

KNX/EIB, ABB, ETS, i-bus, inteligentní elektroinstalace, výukový panel.

Termín obhajoby

22.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc.Ing. Josef Schwrz, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat výukový panel pro demonstraci systému inteligentní elektroinstalace ABB i-bus® KNX/EIB. Dalším cílem bylo vytvořit demonstrační úlohy vhodé pro výukové účely. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkým podílem praktické realizace.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce obsahuje detailní popis problematiky systémové instalace KNX/EIB a podrobně jsou rozebrány jednotlivé prvky, které jsou k dispozici. Dále byl vytvořen výukový model, pro prezentaci možností těchto prvků, což je hlavní část práce a jeho provedení hodnotím pozitivně. Jisté výhrady však mám k prezentaci výsledků práce, která měla sloužit jako výukový materiál, a proto bych očekával detailněji propracované zadání úloh, zejména s náčrtem rozmístění členů v „budově“ pro lepší přehled o funkčnosti a pochopení výhod systémových instalací oproti klasickému provedení (schodiště, centrál stop, scény atd.). Samotné provedení panelu s oddělenými liniemi s tím zřejmě i počítá.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B