diplomová práce

Počítačová aplikace pro podporu obchodní činnosti firmy

Text práce 1.84 MB

Autor práce: Ing. Leo Skoták

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající situaci v oblasti řešení internetových obchodů
a navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude řešit administraci zákazníku a produktů firmy
zabývající se prodejem hudebních děl v elektronické podobě. Hlavní složkou bude internetový
obchod, který bude založen na předplacených zákaznických účtech a bude umožnovat okamžité
odebrání hudebních děl. Navržený systém bude implementován jako WWW aplikace v jazyce PHP
s využitím databáze MySQL.

Klíčová slova:

Internet, internetový obchod, služba www, databázový systém, databáze, jazyk SQL, jazyk PHP.

Termín obhajoby

3.11.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ-3)

Složení komise

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Diplomant zpracoval svoji práci samostatně, s vedoucím práce byly řešeny až závěrečné úpravy. I když diplomant neměl žádné předchozí zkušenosti s návrhem internetových aplikací, vytvořil použitelný internetový obchod. Pro profesionální, bezchybný provoz by však aplikace potřebovala ještě několik etap vývojového cyklu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Předložená diplomová práce si klade za cíl analyzovat stávající situaci v oblasti řešení internetových obchodů a navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude řešit administraci zákazníků a produktů firmy zabývající se prodejem hudebních děl v elektronické podobě. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Při testování internetového obchodu bylo nalezeno několik nedostatků. Například při nabíjení kreditu pro jednoho uživatele, došlo k připsání kreditu všem uživatelům. Prostředí se mi zdálo značně nepřehledné a také mi chybělo tlačítko pro odhlášení uživatele.

Hlavní cíl „návrh a implementace vlastní aplikace internetového obchodu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D